Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2020, 9586Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VIII, gemeente Someren 2019

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 30 januari 2020 het bestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018022-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” voorziet in 1 ruimtelijke ontwikkeling en 1 ambtshalve wijziging:

 

  • Ontwikkeling Molenbrugweg 19-19a: Het plangebied wordt herbestemd conform het huidige gebruik. Het bouwvlak wordt gewijzigd en verkleind, het houden van paardenwedstrijden wordt planologisch geregeld, evenals kleinschalige pensionstalling als nevenactiviteit.

  • Ambtshalve aanpassing Sonnehove: De wijziging naar 'maatschappelijk', zoals opgenomen in Veegplan V, is niet wenselijk gebleken. De bestemming wordt teruggebracht naar 'wonen'.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 21 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018022-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van de ingediende zienswijze. Een overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit horende zienswijzeverslag.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.