Vaststelling bestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2019-2” (gewijzigd vastgesteld door de Raad)

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 februari 2020 het bestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2019-2” gewijzigd heeft vastgesteld.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • 1.

  De woningbouwlocatie Ommelseweg-Mercuriusstraat te Asten is uit het bestemmingsplan gehaald.

 • 2.

  Er is een geluidzone opgenomen rondom het industrieterrein aan de Kanaalweg te Asten.

 • 3.

  In het bosperceel ten zuiden van de Dijkstraat te Asten is de mogelijkheid opgenomen om fietspaden aan te leggen met een maximale breedte van 3,5 meter.

 • 4.

  In het meest zuidelijke deel van Heusden Oost fase 2 is de bestemming ‘Wonen’ uitgebreid met een strook van 120m2.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMR0.0743.BP02019003-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 14 februari 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 15 februari 2020 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Naar boven