Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 9498Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kleebergerweg 2 Mechelen

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de locatie Kleebergerweg 2 6281NM te Mechelen, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie l nummer 88.

 

Het bestemmingplan voorziet in het wijzigen van het gebruik en in het wijzigen van de bouwmogelijkheden van de gronden op de locatie Kleebergerweg 2 te Mechelen. In het plan wordt de in afwijking van de verleende bouwvergunning gebouwde woning gecorrigeerd in het bestemmingsplan. Verder wordt het uitwisselen van de locatie van de woning voor recreatief verhuur (vakantiewoning) en de tweede reguliere woning mogelijk gemaakt, wordt voor het parkeren op eigen terrein voor de aanwezige (vakantie)woningen de aanduiding parkeren opgenomen, wordt de aanduiding paardenbak opgenomen voor de op basis van overgangsrecht aanwezige paardenbak en wordt de aanduiding kleinschalig voor de gronden ten westen van de bebouwing opgenomen zodat de ingang en de terrassen van de daar aanwezige vakantiewoningen in overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebracht. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen voor het realiseren van een nieuwe schuur welke nodig is t.b.v. werktuigen voor onderhoud van het landschap.

Op grond van het gemeentelijk kwaliteitsmenu wordt hiertoe een kwaliteitsbijdrage en een landschappelijke inpassing gerealiseerd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleebergerweg 2 Mechelen’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf  15 februari 2020 tot en met 27 maart 2020 voor iedereen ter inzage.

Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

   

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Overzicht bestemmingsplannen).

   

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl

  (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.BPKleebergerweg2-ON01)

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de Gemeenteraad, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Projecten, mevrouw E. Vervuren-Lemmen via het algemene telefoonnummer 14043.

]