Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 9413VerkeersbesluitenVerkeersbesluit rotonde N498-Schaapsweg

Logo Zuid-Holland

PZH-2019-720034284 / DOS-2019-0009063

Inleiding

Het kruispunt tussen de Schaapsweg en de provinciale weg N498 is vormgegeven als voorrangskruispunt. Vanwege het provinciale beleid om (verkeersonveilige) kruispunten op provinciale wegen om te vormen naar rotondes is het gewenst om ook de kruising N498-Schaapsweg aan te passen. Daarnaast is er in 2016 een R-net verbinding gerealiseerd tussen Dirksland en Rotterdam waaruit eisen ten aanzien van de inrichting van halteplaatsen en doorstroming voortkomen. Primair is het streven naar bundeling van de haltelocaties in tegenstelling tot de huidige situatie.

In 2015-2016 is gestart met het onderzoek naar oplossingen voor de kruising en het haltepaar. In dit onderzoek is een ontwerp uitgewerkt van de kruising bij realisatie van een enkelstrooksrotonde en een kruispunt met verkeerslichten. Geen van beide ontwerpen kon rekenen op draagvlak omdat de belangen van openbaar vervoer, verkeersveiligheid en beheer en onderhoud conflicteerden. Vanwege het ontbreken van draagvlak is een derde variant ontworpen, een rotonde waarbij de R-Net bus zo goed mogelijk kan doorstromen en het comfort voor de reiziger wordt verbeterd, maar ook de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt. Het onderzoek is opgezet als pilot, waarbij gezocht is naar innovatieve rotondevorm met een balans tussen veiligheid, doorstroming en comfort.

Bevoegdheid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) verkeersbesluiten te nemen voor wegen die bij haar in beheer zijn. Krachtens het ambtelijk mandaatbesluit voor de provinciale organisatie 2019, het ondermandaatbesluit secretaris 2019 en het ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2019, is deze bevoegdheid door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gemandateerd aan het hoofd van de eenheid Advies Beheer Assets.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de WVW dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Daarnaast moet een verkeersbesluit worden genomen krachtens artikel 15, tweede lid, van de WVW voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

is het gewenst om het kruispunt N498 – Schaapsweg aan te passen naar een rotonde met bijbehorende verkeersmaatregelen.

Belangenafweging

De doorstroming voor doorgaand verkeer op de N498 zal licht afnemen door het afremmen voor de rotonde. De doorstroming voor verkeer vanuit de zijwegen van de N498 verbetert daarentegen juist. Daarnaast is een rotonde een verkeersveiligere kruispuntvorm dan een voorrangskruispunt, wat zwaarder weegt dan de lichte afname van de doorstroming voor het doorgaand verkeer. Verder voldoet de rotonde aan een drietal eigenschappen: behoud verkeersveiligheidskarakter van een rotonde, verhoging van de doorrijsnelheid voor de bus, en een verhoging van het comfort van de buspassagiers. Het ontwerp is gebaseerd op een standaard enkelstrooksrotonde waarbij twee busbewegingen over de rotonde worden gemaakt. Van oost naar west en van west naar oost. De busbeweging van west naar oost is hetzelfde als op andere enkelstrooksrotondes. De busbeweging van oost naar west is verder geoptimaliseerd. De bus rijdt vanaf de kruising N59 via een aparte busstrook de rotonde op. Deze busstrook is ver uitgebogen zodat de bus vrijwel recht over de rotonde kan rijden.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is er overleg gepleegd met de korpschef. Deze heeft ingestemd met de maatregelen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gelet op het voorgaande besluiten:

 • 1.

  Alle eerder genomen verkeersbesluiten in te trekken die strijdig of gelijk zijn met de hieronder beschreven verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het instellen c.q. aanwijzen van verkeersmaatregelen aan desbetreffende wegen of weggedeelten opgenomen in dit besluit;

 • 2.

  Voor het in de gemeente Goeree-Overflakkee buiten de bebouwde kom gelegen rotonde van de provinciale weg N498 met de Schaapsweg de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen overeenkomstig bijgaande tekening met tekeningnummer 103:

  • a.

   Door plaatsing van borden D1 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) de verplichte rijrichting op de rotonde aan te geven;

  • b.

   Door plaatsing van borden B6 uit bijlage I van het RVV en door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV, aan te geven dat verkeer dat de rotonde vanaf alle takken nadert voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de rotonde;

  • c.

   Door plaatsing van borden G12a uit bijlage I van het RVV het vrijliggende het pad om de rotonde aan te wijzen als verplicht (brom-)fietspad.

  • d.

   Door plaatsing van borden B6 uit bijlage I van het RVV en het aanbrengen van haaientanden op het (brom-)fietspad, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV, aan te geven dat bestuurders op het (brom-)fietspad voorrang dienen te verlenen aan het overige verkeer;

  • e.

   Door plaatsing van bord D2 uit bijlage I van het RVV op de middengeleiders van alle toeleidende wegen van de rotonde, alle weggebruikers te verplichten het bord voorbij te gaan aan de rechterzijde.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant;

 • 4.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van “Awb-Bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • dagtekening;

 • omschrijving van het besluit waar tegen het bezwaar is gericht;

 • gronden van het bezwaar.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland