Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2020, 9332Ruimtelijke plannen(Gewijzigde) vaststelling Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ en ‘Besluit Hogere waarden’

Logo Westerwolde

Burgemeester en wethouders van Westerwolde  maken bekend dat door de gemeenteraad op 22 december 2019 het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ is vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2019 het Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan wordt voorzien in een nieuwe geluidszone en een nieuw geluidsbeheerssysteem voor het Bedrijvenpark Zuid Groningen in de gemeente Westerwolde. De geluidszone is een in het bestemmingsplan vastgelegd gebied rond een industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting ten gevolge van dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). De geluidszone van het Bedrijvenpark Zuid Groningen ligt deels in de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal en Borger-Odoorn.

Besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder)

In het kader van voornoemde ontwikkeling zijn geluidsoverdrachtsberekeningen naar de omgeving uitgevoerd. De berekende 50 dB(A)-geluidsbelastingscontour overschrijdt het noordelijke, oostelijke en zuidelijke deel van de vigerende zonegrens. Deze delen van de zone moeten worden verruimd. Binnen de grenzen van de nieuwe zone liggen woningen waarvoor een hogere waarde is vastgesteld. De benodigde hogere waarden zijn niet hoger dan de maximale ontheffingswaarden (60 dB(A)).

Ter inzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van hogere waarden, liggen met ingang van donderdag 13 februari tot en met woensdag 27 maart 2020 ter inzage. Op grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening worden deze besluiten als één besluit aangemerkt waartegen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarden zijn in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1950.BP1502-vs01 of tijdens kantooruren bij de balie van het gemeentehuis in Sellingen.

Beroepschrift

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen als u een belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

  • -

    u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat was;

  • -

    u kunt zich niet verenigen met de wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluit(en)  zijn aangebracht.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Verzoek om voorlopige voorziening

Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.