Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2020, 9165Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’

Logo Reusel-De Mierden

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’ heeft vastgesteld.

Inhoud

In december 2017 is het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2017 uit procedure gehaald. De raad heeft toen besloten om de indieners van een ontwikkelgerichte zienswijze de mogelijkheid te bieden om de ontwikkeling alsnog mee te nemen in een herziening (veegplan) van het bestemmingsplan buitengebied. Na gesprekken zijn er 11 initiatieven over gebleven.

De aanpassingen zijn het gevolg van:

  • feitelijke kleinschalige onjuistheden of omissies geconstateerd ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen;

  • verleende omgevingsvergunningen en/of meldingen waarvan de inhoud in het bestemmingsplan planologisch verankerd moet worden;

  • overige zienswijzen waaraan medewerking verleend kan worden en die voldoende onderbouwd zijn.

De Hoef 19 te Hulsel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt gewijzigd, waardoor het overeenkomt met de feitelijke en vergunde situatie (waardoor de vergunde stallen binnen het bouwvlak komen te liggen).

Postelsedijk 5a en 7-9 te Reusel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt gewijzigd, waardoor de vergunde en gerealiseerde bebouwing er binnen valt, het vlak overeenstemt met het kadastrale eigendom en het bouwvlak overeenstemt met de gewenste situatie. De locatie Postelsedijk 5a is nieuw, maar dient meegenomen te worden vanwege de samenhang met de locatie Postelsedijk 7-9. De stal van Postelsedijk 7-9 ligt gedeeltelijk in het bestemmingsvlak van Postelsedijk 5a en een gedeelte van het bestemmingsvlak van Postelsedijk 5a ligt op het grondgebied van de eigenaar van Postelsedijk 7-9.

’t Holland 13 te Reusel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt van vorm veranderd, waardoor de bestaande tweede bedrijfswoning op een andere locatie gebouwd kan worden.

Schepersweijer 6 te Reusel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt van vorm veranderd, waardoor een nieuwe stal gebouwd kan worden, waarvoor de milieuvergunning en vergunning Wet natuurbescherming reeds zijn verleend.

Postelsedijk 10 te Reusel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt van vorm veranderd, waardoor de gewenste fytobac en propaantank binnen het bouwvlak gerealiseerd kunnen worden.

Burgemeester Willekenslaan 3 te Reusel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak van het loon- en grondverzetbedrijf wordt aangepast, waardoor de feitelijke situatie met opslag juridisch planologisch wordt vastgelegd.

Neterselsedijk 39 te Lage Mierde: de zone die het mogelijk maakt ruwvoeropslag buiten het bouwvlak te realiseren wordt uitgebreid, om zo ruimte binnen het bouwvlak te maken voor een nieuwe loods.

Hamelendijk 9 te Reusel: de vergunde nevenfuncties bij de paardenhouderij, zoals de zorgfunctie, worden vastgelegd in het bestemmingsplan en het bouwvlak wordt van vorm veranderd zodat de paardenbak daarbinnen valt.

’t Holland 5 te Reusel: de agrarische bestemming van het voormalige agrarische bedrijf wordt omgezet naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming, waarbij de caravanopslag en het houtbewerkingsbedrijf juridisch-planologisch vastgelegd worden.

Bladelsedijk 2 te Hulsel: het bestemmingsvlak/ bouwvlak wordt van vorm veranderd om zo de feitelijke en gewenste voorzieningen binnen het bouwvlak te laten vallen, ook is de mogelijkheid om ruwvoer op te slaan buiten het bouwvlak toegevoegd.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeeldingen.

Inzage

Het raadsbesluit met vastgesteld bestemmingsplan ligt van 17 februari 2020 tot en met 29 maart 2020 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

• de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

• de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBbuit0070-VAST.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt beroep instellen. Dit kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdig zienswijzen kenbaar te maken, kunnen beroep instellen.

 

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

 

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de inzagetermijn. Als binnen de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Hoff. U bereikt haar via telefoonnummer 0497 - 650 069 of via e-mail m.vanderhoff@reuseldemierden.nl.

 

Reusel, 14 februari 2020

het college van burgemeester en wethouders,

R. Brekelmans A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester