Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 9094VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Oude Baan 46 Wittem"

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 februari 2020 de ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt.  

 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op het wijzigen van de geldende bestemming ten behoeve van de realisatie van 11 wooneenheden (permanente bewoning) en het verlenen van een ontheffing voor het toestaan van maximaal 180m2 aan terras t.b.v. deze woningen op de locatie Oude Baan 45 te Wittem, kadastraal bekend als gemeente Wittem, sectie N, nummer 255.

 

Ter inzage

De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 15 februari 2020 tot en met 27 maart 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bouwen en verbouwen, Omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit.

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.OudeBaan45-ON01)

 

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, maar bij voorkeur schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het  College van Burgemeester en Wethouders, postbus 56, 6270 AB Gulpen.

 

Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Publieksdiensten via tel. 14043.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.