Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalStaatscourant 2020, 9088Ruimtelijke plannen\ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’

Logo Voerendaal

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 13 februari 2020 gedurende zes weken het ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’ voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Ransdalerstraat 35 te Ransdaal. Aldaar wordt een levensloopbestendige woning gerealiseerd voor tijdelijke bewoning. Dit wordt op termijn de reguliere woning onder gelijktijdige omvorming van de bestaande woning tot vakantiewoning, zodat ter plaatse uiteindelijk één woning en één recreatiewoning zijn toegestaan.

\ Ter inzage en zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van zes weken ligt het ontwerp bestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal en is tevens elektronisch te raadplegen de via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft identificatienummer: NL.IMRO.0986.BPransdalerstr35-ON01. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Voerendaal, 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Voerendaal