Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesStaatscourant 2020, 9067Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’

Logo Goes

Burgemeester en wethouders van gemeente Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’ op 23 januari 2020 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke deel van de ‘Verzetsheldenbuurt’ in Goes Oost en vervangt voor dit gedeelte het volgende bestemmingsplan:

  • -

    bestemmingsplan ‘Goes Oost’ (2013).

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 13 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO20-VG99 en is tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.