Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2020, 9060Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol en ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 appartementen. 

Logo Harlingen

Toepassing Coördinatieregeling.

De gemeente Harlingen maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor het bouwen van 16 appartementen te Harlingen. Het toepassen van de coördinatieregeling maakt het mogelijk om de aanvraag omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het besluit tot toepassing van het coördinatiebesluit staat geen bezwaar en beroep open. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking en u belanghebbende bent. 

Ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in het kader van een gecoördineerde afhandeling met ingang van 17 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen:

- het ontwerpbestemmingsplan Harlingen - Nieuw Trebol;

- de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met 16 appartementen op een locatie aan de Zuidoostersingel 1 te Harlingen.  

Waar raadpleegbaar?

De stukken zijn op de volgende wijze raadpleegbaar:

- Het ontwerpbestemmingsplan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning bij het Klanten-contactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. 

Indienen zienswijze.

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn over het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Uw zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Indien voor het mondeling inbrengen van zienswijzen wordt gekozen, kunt u bellen naar het team Omgeving en Samenleving van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de reden van de zienswijze.

Harlingen 10-02-2020