Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 8775OverigBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over categorale aanwijzing toezichthouders Taxiverordening Amsterdam 2012

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op artikel 87, eerste lid, onder c, van de Wet personenvervoer 2000,

besluit:

Artikel 1. Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Tot toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen alle medewerkers die als bezoldigd of onbezoldigd ambtenaar werkzaam zijn in het domein taxi bij de directie Verkeer & Openbare Ruimte, in de functie van (afdeling- of team)manager, medewerker backoffice of overige functies die door het management zijn aangewezen voor de ondersteuning van de taxihandhaving.

 • 2.

  Zij zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Amsterdam voor zover nodig voor de vervulling van taken en opdrachten belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Taxiverordening Amsterdam 2012, voor zover het betreft het toezicht op naleving van de artikelen 2.5, 2.5 a t/m 2.5 f, 2.7 en 2.7 a t/m 2.7 c.

Artikel 2. Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het besluit categorale aanwijzing toezichthouders Taxiverordening Amsterdam 2012 van 12 november 2019 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink