Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 8674Besluiten van algemene strekking

Besluit van 8 februari 2020, nr. 2020000312, houdende de weigering van een concessie op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht aan RWE Generation NL B.V. ten behoeve van de aanleg van een kabel tussen de Clauscentrale in de gemeente Maasbracht en het schakelstation Van Eyck in de gemeente Kinrooi in België

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 6 februari 2020, nr. WJZ / 20033277;

Gelet op artikel 1 van de Belemmeringwet privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan RWE Generation NL B.V. een concessie als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de aanleg van een kabel tussen de Clauscentrale in de gemeente Maasbracht en het schakelstation Van Eyck in de gemeente Kinrooi in België, zoals aangevraagd bij brief van 21 augustus 2019, en aangevuld bij brieven van 22 oktober en 5 december 2019, te weigeren.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is gemachtigd om, zo er tegen dit besluit bezwaren worden gemaakt, namens Ons de bezwaarprocedure uit te voeren en indien de bezwaren geen aanleiding geven tot herroeping van dit besluit, namens Ons op de bezwaren te beslissen.

's-Gravenhage 8 februari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden aan RWE Generation NL B.V. een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Zijne Majesteit de Koning, te richten aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

1. Inleiding

Op 21 augustus 2019 heeft RWE Generation NL B.V. (hierna RWE) aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek gedaan tot de verlening van een concessie voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse elektriciteitskabel teneinde een hoogspanningskabel aan te leggen tussen de Clauscentrale in Maasbracht en het schakelstation Van Eyck in de gemeente Kinrooi in België.

2. Beschrijving project

Ter deelname aan het Belgische capaciteitsmechanisme wenst RWE een rechtstreekse koppeling van de Clauscentrale aan het Belgische hoogspanningsnet te realiseren. Deze verbinding zal voor een aanzienlijk deel, circa 10 kilometer van de totale lengte van 13 kilometer, door Nederland lopen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat gaat er daarbij vanuit dat RWE voornemens is om gelijktijdig een duurzame ontkoppeling van het Nederlandse elektriciteitsnet te realiseren.

RWE geeft in de concessie-aanvraag aan dat de realisatie van de kabel ongeveer vijf jaar duurt en in Nederland ongeveer een driehonderdtal percelen zal doorkruisen.

RWE heeft aangegeven dat met de desbetreffende landeigenaren en andere belanghebbenden afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de toegang en het gebruik van de percelen. Voor een verdere ontwikkeling van het tracé en het definitieve ontwerp ervan dient het beoogde tracé met zekerheid vastgelegd te worden. Daartoe is een concessieverlening én een erkenning van openbaar belang noodzakelijk, aldus RWE.

3. Procedure en adviezen

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft RWE zowel mondeling als schriftelijk verzocht meer specifieke en gedetailleerde informatie beschikbaar te stellen over het tracé van de elektriciteitskabel alsmede over de mate waarin RWE zich gekweten heeft van haar onderhandelingsplicht om tot minnelijke overeenstemming te komen met zakelijk rechthebbenden. RWE heeft op 22 oktober en 5 december 2019 gereageerd op deze aanvullende informatieverzoeken.

Voorts heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, conform artikel 3:2 en artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht, hoogspanningsnetbeheerder TenneT TSO b.v. (hierna TenneT), de Provincie Limburg, de Gemeentes Maasgouw en Echt-Susteren en het Waterschap Limburg om een advies gevraagd om beter inzicht te krijgen in de implicaties die het voorgestelde tracé heeft ten aanzien van milieu, techniek, veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarover is RWE per brief van 14 november door de Minister van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd. Deze adviezen zijn noodzakelijk om over de juiste feiten en af te wegen belangen te beschikken om tot een besluit inzake de concessie-aanvraag van RWE te komen. De ingewonnen adviezen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.

4. Beoordeling

Bij de beoordeling van een concessie heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat aspecten van milieu, techniek, veiligheid en ruimtelijke ordening meegewogen. Dit leidt tot de volgende overwegingen.

4.1 Technische aspecten

In de concessie-aanvraag geeft RWE aan dat de ondergrondse elektriciteitskabel parallel moet komen te liggen aan het tracé van de bestaande 380 KV hoogspanningslijn Van Eyck-Maasbracht van TenneT TSO b.v.. Er kan echter met onvoldoende zekerheid worden gesteld dat er zowel tijdens de aanleg- als de beheerfase van de kabelverbinding geen risico’s zullen optreden voor het elektriciteitstransport op het hoogspanningsnetwerk van TenneT, in het bijzonder op de verbinding Van Eyck-Maasbracht.

In het bijzonder valt het niet uit te sluiten dat een circuit van de verbinding Van Eyck -Maasbracht in het kader van de aanlegwerkzaamheden dient te worden uitgeschakeld. Daarnaast kan de elektromagnetische comptabiliteit niet worden gegarandeerd bij een parallelligging op zeer korte afstand van de beoogde verbinding van RWE met de TenneT-verbinding tussen Van Eyck en Maasbracht. TenneT heeft in haar advies op deze technische risico’s gewezen.

Dit betekent dat een ongestoord en betrouwbaar elektriciteitstransport op het hoogspanningsnet van TenneT bij vastlegging van het door RWE voorgestelde tracé niet is geborgd. Deze technische bezwaren verzetten zich tegen verlening van de concessie.

4.2 Planologische aspecten.

De aanleg van de voorgestelde ondergrondse verbinding is niet in lijn met het huidige bestemmingsplan van de gemeente Echt-Susteren. Het bestemmingsplan biedt tevens geen afwijkingsbevoegdheid voor het realiseren van de genoemde plannen. Om de plannen van RWE in overweging te nemen is een bestemmingsplanwijziging conform de procedure op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk. Ook deze planologische bezwaren verzetten zich tegen verlening van de concessie.

5. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt besloten een concessie als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht voor het voorgestelde tracé ten behoeve van de aanleg van een kabel tussen de Clauscentrale in de gemeente Maasbracht en het schakelstation Van Eyck in de gemeente Kinrooi in België te weigeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes