Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 8564Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Runstraat 9-11 ter inzage

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Runstraat 9-11 en de bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning voor een ieder ter inzage liggen. Hieronder wordt aangegeven waarover het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gaan.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning hebben betrekking op de Runstraat 9-11 in Schaijk. Met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt mogelijk gemaakt dat twee bestaande winkels gelegen aan de Runstraat 9-11 worden omgebouwd tot twee appartementen. In het bestemmingsplan worden de bestemmingen, zoals wonen en tuin, vastgelegd op een kaart. Daarbij worden voorschriften gegeven voor het bouwen op en het gebruik van de grond. De omgevingsvergunning regelt dat de winkels mogen worden verbouwd tot appartementen en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.

Coördinatiebesluit

Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Landerd besloten het bestemmingsplan ‘Runstraat 9-11’ en de omgevingsvergunning te coördineren. Deze coördinatie is geregeld in afdeling 3.6.1. van de Wet op de ruimtelijke ordening. De coördinatieregeling houdt in dat het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt. Vanwege deze coördinatie worden de ontwerpen nu gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het plan en de omgevingsvergunning bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning (met alle bijbehorende stukken) liggen met ingang van maandag 10 februari 2020 tot en met maandag 23 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Landerd.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1685.bpsch2020runstr911-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Een schriftelijke reactie met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw S. van de Ven via 0486-458249.

Let op: u kunt niet per email reageren.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S. van de Ven via telefoonnummer 0486-458249 of via e-mail: sandra.vandeven@landerd.nl