Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 8524VergunningenGemeente Zeewolde – Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen

Logo Zeewolde

Adres: Groenewoudseweg ongenummerd

Betreft: Het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende en recreatieve bouwwerken

Op 23 augustus 2019 is er een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor een tijdelijk zonnepark met bijbehorende en recreatieve bouwwerken aan de Groenewoudseweg. Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat ze van plan zijn om de ontwerpvergunning te verlenen met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. Deze vergunning wordt verleend op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo. Er is ook een besluit genomen dat hiervoor geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. De aanvraag omgevingsvergunning heeft dossiernummer 19Z0002868.

U kunt de stukken vanaf 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 inzien bij het Publiekscentrum Gemeente Zeewolde in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden. Gezien de omvang van de aanvraag is deze met de overige relevante stukken uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien.

Zienswijze indienen binnen zes weken

Bent u belanghebbende en het niet eens met het hierboven genoemde besluit? Dan kunt u binnen zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Deze termijn gaat in op 12 februari 2020. De zienswijze kunt u indienen bij burgemeester en wethouders. In de zienswijze moet u aangeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunnning de zienswijze betrekking heeft. Ook moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

Een voorwaarde om later beroep te kunnen instellen is dat u belanghebbende bent en dat u tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning heeft ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.

Bij het ontwerpbesluit ligt in dit geval het besluit van de gemeenteraad tot afgifte van een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen ook ter inzage. Eenieder kan schriftelijk aan de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken tegen dat raadsbesluit, binnen dezelfde periode als hierboven genoemd. Mondeling kan dat op dezelfde wijze als hiervoor is omschreven.

Wie is belanghebbende?

Als u een zienswijze wilt indienen moet u op grond van de wet belanghebbende zijn. Dit houdt in ieder geval in dat u een rechtstreeks eigen belang bij het besluit moet hebben. In dit geval gaat het dus om de omgevingsvergunning. Belanghebbende bent u bijvoorbeeld als u vanuit de woning zicht hebt op en/of woont in de nabijheid van de locatie waarover de vergunning gaat. Als u geen belanghebbende bent bestaat de kans dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is. In dat geval wordt het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld.