Verkeersbesluit 30 km zone binnen het plangebied Loverbosch te Asten

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

Gelet op:

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie;

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten d.d. 17 augustus 2018, waarin aan de behandelend ambtenaar mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

Overwegende dat:

 • De betrokken weggedeelten in beheer en eigendom zijn van de gemeente Asten;

 • Gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW en artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Met dit verkeersbesluit uitvoering wordt gegeven aan vigerend beleid van het GVVP 2016 met daarin de behorende wegencategorisering van de wegen binnen het plangebied van Loverbosch welke bestemd zijn als erftoegangswegen type 2 met overwegend lokaal bestemmingsverkeer;

 • Het principe van “Duurzaam Veilig“ als uitgangspunt genomen is voor de weginrichting van Loverbosch fase 1a en daarmee streeft naar een 30 km/u-regime die aangeduid kan worden wat vergelijkbaar is met andere woongebieden en daarmee herkenbaar is voor de weggebruiker;

 • Het toewijzen van een 30 km/u zone afkomstig is uit het beeldkwaliteitsplan van het uitbreidingsplan genaamd “Woongebied Loverbosch fase 1a 2010” met het kenmerk NL.IMRO.0743.BP02010008-VS01;

 • Door het nemen van dit verkeersbesluit een snelheidsregime van 30 km/u geldend is op de wegen die de naam dragen van Dille, Venkel, Gember, Kamille, Tijm, Bieslook, Peterselie, Koriander, Linnen, Vlas, Vezelvlas, Olievlas, Touwvezel en Repelen;

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant;

 

Besluit:

het instellen van een 30 km/u-regime door middel van het aanbrengen van verkeersborden A0130zb en A0230ze ter hoogte van de aansluitende wegen op het plangebied van Loverbosch als bedoeld in artikel 24, eerste lid sub e van het RVV 1990 binnen het plangebied van Loverbosch zoals op tekening met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.48.

 

Bijlage(n):

Tekening met tekeningnummer: OT-TV-RK DO.48.

 

Inzage:

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

 

Asten, d.d. 7 februari 2020

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, R.W.J. van der Kuijlen

Team Ruimte, verkeerskundig medewerker

 

Bezwaar- of beroepsclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Naar boven