Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2020, 8176VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijziging bebouwde komgrens (WVW) Nijkerkerweg

Logo Barneveld

Burgemeester en wethouders van Barneveld zijn voornemens om de bebouwde komgrens op de Nijkerkerweg te wijzigen. Deze komgrenswijziging is onderdeel van de ontwikkeling van de woonwijk ‘Bloemendal’ ten oosten van de Nijkerkerweg.

Het ontwerp-verkeersbesluit (samenhangend met het ontwerpbestemmingsplan Bloemendal I) is gepubliceerd in de Staatscourant en ligt gedurende 6 weken, vanaf 13 februari 2020, ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis van Barneveld.

 

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze naar voren brengen bij de raad. Geef in uw zienswijze aan tegen welk plan uw zienswijze gericht is. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.