Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalStaatscourant 2020, 8156VergunningenBekendmaking verleende omgevingsvergunning Karstraat ong. te Voerendaal

Logo Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Karstraat ong. te Voerendaal: het veranderen van het gebruik van het perceel Voerendaal, sectie C nr. 473 (zaak 52122).

Het besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

\ Inzage

Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

U kunt de stukken ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0986.OVKarstraat-VG01.

\ Beroep

Als u belanghebbende bent en eerder op tijd een zienswijze over het ontwerp-besluit heeft ingediend of kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen, dan kunt u tijdens de 6 weken dat het plan ter inzage ligt beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend zijn.

\ In werking

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep heeft ingesteld of anderszins partij bent in de beroepszaak en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg op bovengenoemd adres. Als u een dergelijk verzoek heeft gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat de voorzieningenrechter een beslissing op uw verzoek heeft genomen.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.