Gemeente Steenbergen, invoering snelheidslimiet 30 km/u Welbergsedijk en Welbergswegje

Logo Steenbergen

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Welbergsedijk en het Welbergwegje (deels) zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Welberg en dat er op deze wegen een maximumsnelheid geldt van 50 km/u;

dat deze snelheid niet past bij de omgeving en niet past bij de inrichting van de weg zelf;

dat er geen mogelijkheid bestaat om de weg in te richten conform de richtlijnen voor een gebieds­ontsluitingsweg waar de snelheid van 50 km/u passend bij is;

dat de weg vrijwel volledig de inrichting heeft van een erftoegangsweg en dat dit ook past bij de omgeving en de functie van de weg;

dat op een dergelijke erftoegangsweg een maximumsnelheid hoort te gelden van 30 km/u;

dat er vanuit het oogpunt van de gemeente geen bezwaren zijn om de weg aan te wijzen als erftoegangs­weg en er evenmin bezwaren zijn tegen het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u;

dat een erftoegangsweg met een snelheid van 30 km/u past bij de overige wegen in de kern Welberg, die als zogenaamde “zone-30” zijn aangewezen en waar zodoende 30 km/u geldt;

dat zodoende deze zone-30 wordt uitgebreid met de Welbergsedijk als ook met het deel van het Welbergswegje dat binnen de bebouwde kom ligt;

dat hiertoe de bestaande borden “begin zone-30” (A01-30-zb) en “einde zone-30” (A01-30-ze) langs de Welbergsedijk nabij de Laurentiusdijk verwijderd worden;

dat bij de komgrenzen van Welberg aan de Welbergsedijk en aan het Welbergswegje borden “begin zone-30” (A01-30-zb) en “einde zone-30” (A01-30-ze) worden geplaatst;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat dit verkeersbesluit ter advies is voorgelegd aan de politie, zoals bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), dat de politie bezwaren heeft op dit verkeersbesluit op inhoudelijke gronden en zodoende een negatief advies heeft gegeven, dat de gemeente het onderbouwd niet eens is met deze bezwaren en zij zodoende het advies naast zich neerlegt;

dat de bezwaren van de politie betrekking hebben op de inrichting van de weg, die volgens de argumentatie onvoldoende is voor een erftoegangsweg;

dat de gemeente kan aantonen dat de inrichting van zowel de Welbergsedijk als het Welbergswegje vrijwel volledig voldoen aan de geldende richtlijnen die horen bij een erftoegangsweg (30 km/u) zoals die door het CROW zijn vastgesteld 1 , en dat evenzo kan worden aangetoond dat de huidige situatie van een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) vrijwel geheel niet voldoet aan die richtlijnen;

dat de gemeente hierbij toetst aan de 19 zogenaamde basiskenmerken zoals die door het CROW zijn vastgesteld en waarop de richtlijnen voor inrichting en vormgeving van de drie wegcategorieën zijn gebaseerd;

dat voor een “ideale inrichting van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom” volgens het CROW 12 van de 19 basiskenmerken relevant zijn;

dat zowel de Welbergsedijk als het Welbergswegje aan 11 van die 12 basiskenmerken voldoen en dat “verharding” het basiskenmerk is waaraan niet wordt voldaan. De verharding zou “open” moet zijn, ofwel klinkers of straatstenen. Er is echter sprake van “gesloten” verharding, asfalt. Eén van de basiskenmerken waaraan wel wordt voldaan is “ontwerpsnelheid”, deze ligt dichter bij 30 dan bij 50 km/u;

dat voor een “ideale inrichting van een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom” volgens het CROW 14 van de 19 basiskenmerken relevant zijn;

dat zowel de Welbergsedijk als het Welbergswegje aan 1 van die 14 basiskenmerken voldoen, namelijk “verharding”. Eén van de basiskenmerken waaraan niet wordt voldaan is “ontwerpsnelheid”, deze past niet bij de nu geldende maximumsnelheid van 50 km/u;

dat het niet realistisch is om de Welbergsedijk en het Welbergswegje her in te richten om het aan de resterende 13 basiskenmerken voor een gebiedsontsluitingsweg te laten voldoen;

dat het evenmin realistisch is om de verharding van de Welbergsedijk en het Welbergswegje volledig te vervangen om zo te voldoen aan het laatste basiskenmerk voor een erftoegangsweg;

dat het wel realistisch is om de maximumsnelheid te wijzigen van 50 naar 30 km/u zoals dat past bij de van toepassing zijnde basiskenmerken van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, waaronder de ontwerpsnelheid;

dat de politie aanvullend heeft aangegeven dat verkeersdrempels wenselijk zijn om de functie van erftoegangsweg te benadrukken, maar dat de gemeente hier de nadelen te groot voor vindt omdat van de weg ook vracht- en landbouwverkeer gebruik maakt, wat indirect ook kan leiden tot trillings- en geluidshinder voor aanwonenden;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;[1] Bron: CROW publicatie 315 “Basiskenmerken wegontwerp, categorisering en inrichting van wegen”, oktober 2012.

BESLUITEN:

  • 1.

    Verkeerstekens zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen c.q. te verwijderen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;

  • 2.

    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen, 28 januari 2020

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA

 

Overzicht van de te plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Naar boven