Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2020, 7766VergunningenOntwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning, locatie Jukoterrein te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Inzagetermijn voor zienswijzen

Met ingang van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ligt het ontwerp ter inzage.

 

Jukoterrein, Hildokropstraat 22-1 t/m 22-25 en Prof. Dr. Hesselaan 10 t/m 38, Nieuwegein

Omschrijving: voor het bouwen van 40 sociale huurappartementen voor senioren

Kenmerk: 804231

 

Korte omschrijving project?

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor de realisatie van 40 sociale huurappartementen voor senioren op het perceel ten noorden van de Hildo Kropstraat en ten westen van de Prof. Dr. Hesselaan.

 

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVJW2020001-ON01.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0356.OVJW2020001-ON01

Deze link zal rechtstreeks leiden naar het ontwerpbesluit (plancontour en documenten) op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Johan Haaksman, tel.nr. (030) 607 15 64 of een e-mail sturen naar j.haaksman@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

 

Crisis- en herstelwet van toepassing op de omgevingsvergunning

Omdat dit project valt onder afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (er worden meer dan 11 woningen gebouwd), is deze wet op dit besluit van toepassing. De Crisis- en herstelwet bepaalt dat de belanghebbende die (te zijner tijd) een beroepschrift wil indienen, daarin moet aangeven welke beroepsgronden hij of zij aanvoert tegen het besluit. Ook betekent het dat na afloop van de zes weken beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Ten slotte moet (te zijner tijd) in dat beroepschrift worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

5 februari 2020