Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 7673VergunningenVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

Logo Landerd

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 2e-fase vergunning te verlenen voor:

 

Schutsboomstraat (naast 61) te Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw tot een levensloopbestendige woning (dossiernummer HZ-2019-0108)

 

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 10 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

 

Het gemeentebestuur van Landerd.