Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2020, 7547OverigGemeente Alkmaar - m.e.r. beoordelingsbesluit - Zuidervaart 30-32, Zuidschermer

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan Zuidervaart 30-32 Zuidschermer ten behoeve van de toekomstige herontwikkeling op het perceel Zuidschermer 30-32 te Zuidschermer een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen en is op grond van categorie 11.3 uit onder D van het Besluit m.e.r. beoordelingsplichtig.

Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Op 28 januari 2020 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld voor voornoemde herontwikkeling. Het college is van oordeel dat het gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de herontwikkeling wordt gerealiseerd, is uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk.

Inzien

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. liggen voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u het m.e.r. beoordelingsbesluit langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijze/bezwaar

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u wel als zienswijzen tegen het te zijner tijd ter inzage te leggen ontwerpbestemmingsplan indienen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar