Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2020, nr. 19529667, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het verlengen van de termijn voor het indienen van aanvragen voor subsidie in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021–2024

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3.3, eerste lid, van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid wordt ‘31 januari 2020’ vervangen door ‘3 februari 2020’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Voor de indiening van aanvragen in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021–2024 staat enkel de elektronische weg open. Vanwege technische problemen is het wenselijk gebleken de elektronische aanvraagmodule langer open te stellen. Met het oog hierop is met deze wijzigingsregeling de fatale termijn, die eerder op 31 januari 2020 om 17.00 was vastgesteld, bepaald op 3 februari 2020 om 17.00 uur. Aanvragen die na het verstrijken van de termijn worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven