Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2020, 7305Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN ‘PARTIËLE HERZIENING 4 BEDRIJVENTERREINEN ELZENBURG-DE GEER-OSS-2011’, Oss

Logo Oss

 

De gemeenteraad van Oss heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

 

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Waar gaat het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ over?

Het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011’ gaat over het vergroten van de oppervlakte van de kantoorfunctie op de locatie Veersemeer 4 in Oss, kadastraal bekend als gemeente Berghem, sectie D, nummer 1634. Het plangebied valt binnen het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer in Oss.

 

Het bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpbestemmingsplan

Van 23 mei tot en met 3 juli 2019 kon u reageren op het ontwerp van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan is op een aantal punten anders dan het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen staan vermeld in een ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’.

 

U kunt het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken

U kunt vanaf donderdag 6 februari tot en met donderdag 19 maart 2020 de volgende stukken bekijken:

het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan

het bestemmingsplan

andere stukken over het bestemmingsplan, zoals de toelichting en de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’

 

U kunt deze stukken bekijken:

op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

(op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur

 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.HZ4elznbrgross2011-VG01

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van vrijdag 7 februari tot en met donderdag 19 maart 2020.

 

U kunt alleen beroep instellen als u:

belang hebt bij het bestemmingsplan, én

gereageerd hebt (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet eens bent met de wijzigingen in het bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.

 

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

 

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Stelt u uiterlijk 19 maart 2020 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.

De Voorzieningenrechter kan alleen een voorlopige uitspraak doen als er snel een uitspraak nodig is.

 

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen.

 

Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treden het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 20 maart 2020. Maar het bestemmingsplan treedt nog niet in werking als er iemand vóór 20 maart 2020 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer A. Pogosian van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.