Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 7025Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 januari 2020, nummer 2808499, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

ARTIKEL I

In de artikelen 1, onderdeel n, 3, derde lid, onderdeel c, 7, eerste lid, onderdeel i, 9, zevende lid, 11, eerste lid, 14, negende lid, 19, eerste lid, onderdeel g, en artikel 20, tweede en derde lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt ‘extra begeleidings- en toezichtlocatie’ telkens vervangen door ‘handhavings- en toezichtlocatie’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavige wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (hierna: Rva 2005) strekt ertoe de Rva 2005 op enkele punten te actualiseren, dit vanwege de komst van de handhavings- en toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen en de beëindiging van (de pilot aangaande) de extra begeleidings- en toezichtlocatie (EBTL).

HTL

Met de brief van 18 december 2019 (Kamerstukken II 2019/2020, 19 637, nr. 2572) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de komst van de HTL en de beëindiging van (de pilot aangaande) de extra begeleidings- en toezichtlocatie (ebtl). Een opvanglocatie voor personen die ernstige overlast hebben veroorzaakt, zoals (herhaaldelijk) agressief gedrag richting medebewoners of personeel, het aanrichten van vernielingen of het discrimineren of intimideren van medebewoners, blijft nodig. Met de HTL, die primair gericht is op streng toezicht en begrenzing, wordt beoogd: (a) stringent op te treden tegen onaanvaardbaar gedrag van overlastgevende asielzoekers, (b) de veiligheid op reguliere opvanglocaties te vergroten, (c) de overlast rond de reguliere opvanglocaties te beperken, (d) de veiligheid op de HTL te vergroten, en (e) overlast en criminaliteit in de omgeving van de HTL te voorkomen. Om overlast voor winkeliers en bewoners te beperken, zal er een zo strak mogelijke gebiedsbeperking worden opgelegd en zal streng worden toegezien op de handhaving. Verder zullen in de HTL strenge huisregels gelden.

Met de onderhavige wijziging van de Rva 2005 wordt niet beoogd een wijziging aan te brengen in de rechten en plichten, dan wel het voorzieningenniveau, volgend uit de Rva 2005 waarop bewoners op de HTL recht hebben, ten opzichte van de voorzieningen waarop een bewoner op de EBTL recht had. Bewoners van de HTL ontvangen net als de bewoners van de EBTL geen financiële verstrekkingen ten behoeve van voedsel en geen bedrag ten behoeve van kleding en andere persoonlijke uitgaven, zoals in de reguliere opvang. Ook krijgen de bewoners van de HTL net als de bewoners van de EBTL maaltijden en overige noodzakelijke (verzorgings-)producten in natura. Gedragsbeïnvloeding gericht op gedragsverandering zal geen hoofddoel van de overplaatsing naar de HTL zijn. Niettemin zal hier in de begeleiding van het COA aandacht voor blijven. Vreemdelingen blijven ook in de HTL verplicht om aan dit dagprogramma deel te nemen.

Deze wijziging behelst gelet op het voorgaande niet meer dan een technische wijziging door, daar waar in de Rva 2005 de EBTL wordt genoemd, dit te vervangen door HTL.

Artikelsgewijs

Artikel I

In de artikelen 1, onderdeel n, 3, derde lid, onderdeel c, 7, eerste lid, onderdeel i, 9, zevende lid, 11, eerste lid, 14, negende lid, 19, eerste lid, onderdeel g, en artikel 20, tweede en derde lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt de verwijzing naar de EBTL vervangen door een verwijzing naar de HTL.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol