Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 69704VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid instellen bufferparkeerplaatsen in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 voor bouwverkeer Zuid-as

Logo Amsterdam

 

 • SW20-02332

 •  

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • in de Zuid-as veel bouwactiviteiten zijn zoals nieuwbouw en Zuid-as dok;

 • voor deze bouwactiviteiten veel materiaal en materieel wordt geleverd;

 • dit materiaal en materieel wordt geleverd door vrachtauto’s;

 • op de bouwlocaties binnen de hekken niet genoeg ruimte is om al deze vrachtauto’s een plaats te bieden;

 • de verkeersveiligheid niet in gevaar mag komen van het overige verkeer doordat deze vrachtauto’s gaan halteren op de openbare weg in verband met de geringe ruimte op de bouwlocaties;

 • daarom is besloten om drie locaties aan te wijzen als bufferparkeerplaatsen voor vrachtauto’s in de Zuid-as;

 • dat zijn de Beethovenstraat bij onderdoorgang A10, Europaboulevard ter hoogte van station RAI oostzijde en de Oude Haagseweg bij het Nieuwe Meer;

 • de bufferparkeerplaats in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 als enige van de drie locaties overlast heeft van geparkeerde personenvoertuigen;

 • deze bufferparkeerplaats in de Beethovenstraat nu gebruikt wordt als reguliere parkeerplaatsen en de vrachtauto’s die materiaal en materieel komen leveren nu stilstaan op de openbare weg en trottoir waardoor stremmingen en verkeersonveilige situaties ontstaan voor het overige verkeer;

 • niet gehandhaafd kan worden op de bebording voor de bufferparkeerplaats voor vrachtauto’s die nu gebruikt wordt;

 • in overleg met de handhaving, politie en de gemeente is besloten op deze locatie de bebording aan te passen waardoor er gehandhaafd kan worden;

 • met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam deze heeft daarbij 23-12-2020 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

door het plaatsen van verkeersborden conform model E8c van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, “parkeergelegenheid alleen bestemd voor de

voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (vrachtauto’s)” te

plaatsen op de volgende locaties:

Beethovenstraat bij de onderdoorgang A10 de speciaal daar voor aangelegden

weggedeeltes aan beide zijde van de weg aan de west en oostzijde met als onderbord

OB304 (wegsleepregeling van kracht) en OB 501 (1 pijl wijzend naar rechts of links) OB502

(twee pijlen wijzend in tegenover gestelde richting).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

 

 

 

oostzijde

westzijde

Amsterdam 31-12-2020

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

Bij het online bezwaar maken heeft u een DigiD nodig

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken