Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2020, 69680Interne regelingen

Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 17 december 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

De directeur Staatsbosbeheer

Overwegende:

 • dat ingevolge artikel 13 lid 3 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (Stbl. 1997, 514) Staatsbosbeheer in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door de directeur Staatsbosbeheer;

 • dat de directeur Staatsbosbeheer derhalve als zodanig bevoegd is om besluiten te nemen en voor of namens Staatsbosbeheer privaatrechtelijke rechtshandelingen of andere handelingen te verrichten;

 • dat het wenselijk is om nader aan te duiden functionarissen bij Staatsbosbeheer de bevoegdheid te verlenen om namens de directeur Staatsbosbeheer in bepaalde aangelegenheden besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten of andere handelingen te verrichten;

 • dat ingevolge diverse wijzigingen in de organisatie van Staatsbosbeheer de Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2020 dient te worden aangepast;

Gelet op:

 • de artikelen 3, 13 en 16 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer;

 • de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 1:3, Hoofdstuk 9 en de artikelen 10:1. e.v. daarvan;

 • Titel 3 van Boek 3 en titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • de Ambtenarenwet;

 • de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

 • de cao Rijk;

Besluit:

Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

afdelingsmanagers:

medewerkers die leiding geven aan de afdelingen;

besluit:

een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

contractwaarde:

de op geld waardeerbare verplichtingen die voor Staatsbosbeheer als contractpartij met een contract of met een andere rechtshandeling gemoeid zijn; bij meerjarige contracten gaat het om de som van alle jaarbedragen; (zie ook de toelichting onder de definities)

de directeur Staatsbosbeheer:

de directeur Staatsbosbeheer, bedoeld in artikel 13 lid 1 en 3 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer;

directeuren:

medewerkers die leiding geven aan de directies Terreinbeheer & Ontwikkeling, Financiën & Bedrijfsvoering, Bestuur& Strategie en Kennis & Expertise van Staatsbosbeheer; waar wordt gesproken over ‘directeuren’ wordt daaronder niet mede begrepen de directeur Staatsbosbeheer;

functionaris:

een medewerker die een bepaalde functie uitoefent;

gebiedsmanagers:

medewerkers die leiding geven aan het beheer van geografisch begrensde gebieden;

locatiemanagers topmonumenten

medewerkers die leiding geven aan het beheer van de topmonumenten van Staatsbosbeheer; locatiemanagers topmonumenten worden in deze Mandaatregeling begrepen onder de functiegroep 'teamleiders' en hebben derhalve dezelfde bevoegdheden als teamleiders;

(senior) managers buitencentra:

medewerkers die leiding geven aan de buitencentra; (senior) managers buitencentra worden in deze Mandaatregeling begrepen onder de functiegroep 'teamleiders' en hebben derhalve dezelfde bevoegdheden als teamleiders;

medewerker:

een persoon, niet zijnde de directeur Staatsbosbeheer, die op basis van arbeidscontract, inhuur of detachering werkzaam is voor Staatsbosbeheer;

plaatsvervangend directeur:

de medewerker die als plaatsvervanger van de directeur Staatsbosbeheer kan optreden;

programmamanagers:

medewerkers die op basis van een door het bevoegde management vastgesteld programmaplan leiding geven aan de uitvoering van een programma; onder de functiegroep 'programmamanagers' worden in deze Mandaatregeling tevens begrepen de functies 'programmadirecteur' en 'senior programmamanager';

projectleiders:

medewerkers die op basis van een door het bevoegde management goedgekeurd projectplan zijn aangewezen om leiding te geven aan projecten;

provinciehoofden Staatsbosbeheer:

medewerkers die leiding geven aan de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer;

teamleiders:

medewerkers die leiding geven aan de teams; onder de functiegroep 'teamleiders' worden in deze Mandaatregeling tevens begrepen de functie '(senior) manager buitencentrum' en de functie 'locatiemanager topmonument';

de Wet:

de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer van 11 september 1997 (Stbl. 1997, 514), in werking getreden bij KB van 15 december 1997 (Stbl. 1997, 678).

Artikel 2 Mandatenregister

In het mandatenregister, dat als deel 2 onderdeel uitmaakt van deze Mandaatregeling, is aangegeven welke bevoegdheden aan welke functionarissen binnen Staatsbosbeheer worden verleend en onder welke beperkende en andere voorwaarden. Tevens is in het Mandatenregister aangegeven waar en in hoeverre ondermandaat is toegestaan.

Artikel 3. Toepassing van deze regeling

 • 1. Waar in deze regeling een bevoegdheid wordt toegekend aan bepaalde genoemde functionarissen, betekent dit dat andere functionarissen dan de genoemde deze bevoegdheid niet hebben, tenzij anders blijkt uit deze regeling.

 • 2. Ter zake van één en hetzelfde soort besluit, privaatrechtelijke rechtshandeling en/of andere handeling kunnen meerdere bepalingen inzake bevoegdheid van toepassing zijn. In dat geval gelden de betreffende bepalingen en de eventueel daaruit voortvloeiende bevoegdheidsbeperkingen aanvullend op elkaar.

Artikel 4. Bevoegdheidsuitoefening namens directeur Staatsbosbeheer

Voor de in deze regeling verleende bevoegdheden geldt dat deze worden uitgeoefend namens de directeur Staatsbosbeheer.

Artikel 5. Beperking bevoegdheden

De in deze regeling verleende bevoegdheden zijn beperkt tot de terreinen die zijn gelegen in-, en zaken en aangelegenheden die betrekking hebben op de organisatorische eenheid waaraan de betreffende functionaris leiding geeft of waarvoor de betreffende functionaris werkzaam is.

Artikel 6. Feitelijke handelingen

Degene aan wie op grond van deze regeling een bevoegdheid is verleend, is tevens gemachtigd om alle feitelijke handelingen te verrichten, waaronder voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, die samenhangen met de toegekende bevoegdheid.

Artikel 7. Wettelijke en beleidsmatige kaders

De op basis van deze regeling verleende bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend met inachtneming van de geldende wettelijke en beleidsmatige kaders. Wanneer echter in voorkomend geval wordt gehandeld in strijd met beleidsmatige kaders, zal de betreffende rechtshandeling niet om die reden onbevoegd zijn verricht. Datzelfde geldt wanneer een voorgeschreven intern advies ten onrechte niet is ingewonnen.

Artikel 8. Ondertekening

De in deze regeling verleende bevoegdheden omvatten waar nodig tevens de bevoegdheid tot ondertekening van akten, besluiten en overige ter zake doende stukken. In de daarvoor in aanmerking komende stukken dient tot uitdrukking te worden gebracht dat gehandeld wordt namens de directeur Staatsbosbeheer, door ondertekening op de volgende wijze:

De directeur Staatsbosbeheer, namens deze,

<naam>,

<functie> <aanduiding organisatieonderdeel>

Artikel 9 Overdracht bevoegdheden

 • 1. Wanneer dit aantoonbaar om praktische redenen gewenst is, is het aan een in deze regeling genoemde functionaris toegestaan om aan een derde, al dan niet zijnde een medewerker van Staatsbosbeheer, voor een concreet geval tevoren een volmacht of machtiging te verlenen om een in deze regeling aan hem, functionaris, toegekende bevoegdheid, niet zijnde een bevoegdheid tot het nemen van een besluit, uit te oefenen. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een overdracht van bevoegdheden voor meer dan een concreet geval.

 • 2. Het is aan de in deze regeling genoemde functionarissen toegestaan om de aan hen in deze regeling verleende bevoegdheden tevoren over te dragen aan derden, in geval van- en voor de duur van afwezigheid, zoals bijvoorbeeld vakantie. Een bevoegdheidsoverdracht als hier bedoeld vindt alleen plaats aan een medewerker van Staatsbosbeheer, waarbij de overdracht 'horizontaal' plaatsvindt aan een medewerker met een zoveel mogelijk gelijke functie. Directeuren kunnen zich ook ‘verticaal’ laten vervangen.

 • 3. Het verlenen van een bijzondere volmacht of machtiging en het overdragen van bevoegdheden als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt schriftelijk, door middel van een ondertekende verklaring, dan wel per e-mail.

Artikel 10 Plaatsvervangend directeur

De directeur Bestuur & Strategie treedt tot 1 januari 2022 op als plaatsvervangend directeur zoals bedoeld onder 1.1 van het Mandatenregister (deel 2 van deze mandaatregeling). Bij ontstentenis van de directeur Bestuur & Strategie treedt tot 1 januari 2022 de directeur Financiën & Bedrijfsvoering op als plaatsvervangend directeur.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 3. De Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2020 (Stcrt. 30 december 2019, nr. 70903) wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 4. Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2021.

Amersfoort, 17 december 2020,

S. Thijsen directeur Staatsbosbeheer

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd hiertegen schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij:

Staatsbosbeheer

t.a.v. de directeur Staatsbosbeheer

Postbus 2

3800 AA AMERSFOORT

DEEL 2 MANDATENREGISTER

Nr.

Bevoegdheden

Bevoegden

Beperkende en andere voorwaarden

(zie ook deel 1 van deze Mandaatregeling)

1.

Bevoegdheden vervanging

1.1

Vervanging directeur Staatsbosbeheer

Alle (rechts-)handelingen verrichten waartoe de directeur Staatsbosbeheer bevoegd is op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer.

plaatsvervangend directeur

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid geldt alleen voor zover de directeur Staatsbosbeheer niet in de gelegenheid is om de betreffende (rechts-)handelingen zelf te verrichten, bijvoorbeeld door een langer durende afwezigheid.

Voorwaarde 2:

Van deze bevoegdheid is uitgesloten het beslissen op bezwaar tegen besluiten die door de plaatsvervangend directeur zelf krachtens mandaat zijn genomen.

Voorwaarde 3:

De plaatsvervangend directeur handelt bij de uitoefening van deze bevoegdheid als zodanig.

2.

Bevoegdheden financieel, overeenkomsten diensten en producten

2.1

Deelbudgetten

Deelbudgetten vaststellen binnen het budget dat aan het organisatieonderdeel is toegekend waaraan degene die deze bevoegdheid verkrijgt leiding geeft.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

gebiedsmanagers

 

2.2

Diverse contracten

Overeenkomsten aangaan ter zake van:

– aankoop, verkoop, ingebruikgeving of ingebruikneming van (toekomstige) roerende zaken en producten;

– het door derden verrichten van diensten en tot stand brengen van werken voor Staatsbosbeheer, daaronder begrepen de inhuur van arbeidskrachten.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

projectleiders

Voorwaarde 1:

Meerjarige overeenkomsten mogen uitsluitend worden aangegaan door directeuren.

Voorwaarde 2:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende totale maximale totale contractwaarden (excl. BTW):

– directeuren: € 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–;

– afdelingsmanagers: € 100.000,–;

– programmamanagers: € 100.000,–;

– gebiedsmanagers: € 25.000,–;

– teamleiders: € 25.000,–;

– projectleiders: € 25.000,–.

Voorwaarde 3:

Deze financiële verplichtingen mogen slechts worden aangegaan wanneer deze zijn voorzien in het jaarplan, programmaplan of projectplan en degene die deze bevoegdheid ontvangt beschikking heeft over een budget dat toereikend is. Wanneer echter in voorkomend geval wordt gehandeld in strijd met deze voorwaarde, zal de betreffende rechtshandeling niet om die reden onbevoegd zijn verricht.

Voorwaarde 4:

van de hier bedoelde producten zijn uitgesloten hout (niet zijnde brandhout tot een hoeveelheid van maximaal 5 m3), biomassa en (te) ontgraven grond.

2.3

Hout, biomassa, grond

Overeenkomsten aangaan ter zake van hout, biomassa en (te) ontgraven grond.

directeur Kennis & Expertise

manager Markt &

Ontwikkeling

De bevoegdheid mag door ondermandatering worden doorverleend aan medewerkers van de afdeling Markt & Ontwikkeling

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende totale maximale totale contractwaarden (excl. BTW):

directeur Kennis & Expertise: € 500.000,–;

manager Markt & Ontwikkeling: € 100.000,–.

Voorwaarde 2:

De bevoegdheid tot ondermandatering is beperkt tot overeenkomsten, niet zijnde meerjarige overeenkomsten, met een maximale totale contractwaarde van € 25.000,-- (excl. BTW).

2.4

Subsidies

Subsidies aanvragen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende totale maximale aan te vragen subsidiebedragen:

– directeuren: € 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–;

– afdelingsmanagers: € 100.000,–;

– programmamanagers: € 100.000,–;

– gebiedsmanagers: € 25.000,–;

– teamleiders: € 25.000,–.

Voorwaarde 2:

Voor zover bij een subsidieaanvraag sprake is van cofinanciering waarbij Staatsbosbeheer zich jegens de subsidieverstrekker verplicht tot een eigen financiële bijdrage, bedraagt het maximum van deze eigen bijdrage bij subsidieaanvragen door:

– directeuren: € 250.000,–;

– provinciehoofden: € 50.000,–;

– afdelingsmanagers: € 50.000,–;

– programmamanagers: € 50.000,–;

– gebiedsmanagers: € 12.500,–;

– teamleiders: € 12.500,–.

2.5

Overige overeenkomsten

Aangaan van overeenkomsten, niet zijnde overeenkomsten als elders in deze Mandaatregeling bedoeld.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

gebiedsmanagers

Voorwaarde:

Deze bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten die een financieel belang hebben van maximaal € 25.000,– en waarmee bovendien wordt bijgedragen aan de taken en doelstellingen van Staatsbosbeheer als bedoeld in artikel 3 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer.

3.

Bevoegdheden vastgoed

3.1

Aan- en verkoop vastgoed

Overeenkomsten aangaan tot verwerving en vervreemding van onroerende zaken en rechtshandelingen verrichten ter zake van de overdracht daarvan.

directeur Financiën &

Bedrijfsvoering

manager Vastgoed &

Geoinformatie

Voorwaarde:

Deze bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten met een transactiewaarde van maximaal € 100.000,–.

3.2

Erfenissen en legaten vastgoed

Erfenissen en legaten (mede) ter zake van vastgoed aanvaarden of verwerpen namens Staatsbosbeheer.

directeur Financiën &

Bedrijfsvoering

manager Vastgoed &

Geoinformatie

Voorwaarde:

Deze bevoegdheid is beperkt tot erfenissen en legaten (mede) ter zake van vastgoed waarvan de waarde niet hoger is dan € 100.000,–.

3.3

Beperkte zakelijke rechten

Overeenkomsten aangaan tot vestiging, vervreemding, verkrijging, wijziging en/of beëindiging van beperkte zakelijke rechten op onroerende zaken.

directeur Terreinbeheer &

Ontwikkeling

provinciehoofden

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende maximale contractwaarden:

– directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling: € 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–.

Voorwaarde 2:

Het in dat verband verrichten van goederenrechtelijke rechtshandelingen en verlenen van contractueel vereiste toestemmingen e.d. aan zakelijk gerechtigden wordt tot deze bevoegdheid gerekend.

Voorwaarde 3:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Vastgoed & Geoinformatie, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

3.4

Persoonlijke gebruiksrechten op grond en/of gebouwen

Verlenen, verkrijgen, wijzigen, verlengen of beëindigen van persoonlijke gebruiksrechten op grond en/of gebouwen.

directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling

directeur Financiën & bedrijfsvoering

provinciehoofden

manager Inkoop & Huisvesting

gebiedsmanagers

teamleiders

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende maximale contractwaarden:

– directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling:

€ 500.000,–;

– directeur Financiën & Bedrijfsvoering:

€ 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–;

– manager Inkoop & Huisvesting: € 100.000,–.

Voorwaarde 2:

De bevoegdheden van de directeur Financiën & Bedrijfsvoering en de manager Inkoop & Huisvesting zijn beperkt tot aangelegenheden met betrekking tot de huur van de ontmoetingskantoren van Staatsbosbeheer.

Voorwaarde 3:

De bevoegdheden van de gebiedsmanagers en teamleiders zijn beperkt tot het verlenen, wijzigen, verlengen of beëindigen van persoonlijke gebruiksrechten op grond, met een maximale looptijd (eventueel na verlenging) van zes jaar en met contractwaarde van maximaal € 100.000,–.

Voorwaarde 4:

In geval van een financieel belang van meer dan € 100.000,– wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Vastgoed & Geoinformatie, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

Voorwaarde 5:

Het verhuren van vakantiewoningen en kampeerplaatsen is van deze bevoegdheid uitgesloten.

3.5

Kortdurende grondgebruiksrechten

Verlenen, wijzigen, verlengen of beëindigen van kortdurende persoonlijke gebruiksrechten op grond.

gebiedsmanagers

teamleiders

Deze bevoegdheid mag via ondermandatering worden doorverleend aan medewerkers.

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is beperkt tot het verlenen van persoonlijke gebruiksrechten op grond, niet zijnde pacht, met een looptijd van maximaal 7 dagen en een contractwaarde van maximaal € 10.000,–.

Voorwaarde 2:

Het verhuren van kampeerplaatsen is van deze bevoegdheid uitgesloten.

3.6

Verhuur verblijfsrecreatie

Verhuren van vakantiewoningen en kampeerplaatsen.

directeur Kennis & Expertise

manager Toerisme & Vrije

Tijd

De bevoegdheid mag via ondermandatering worden doorverleend aan medewerkers van de afdeling Toerisme & Vrije Tijd.

 

3.7

Gebouwen

Doen bouwen, doen onderhouden, renoveren of slopen of anderszins verwijderen van gebouwen.

directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling

directeur Financiën & Bedrijfsvoering provinciehoofden

manager Inkoop & Huisvesting

gebiedsmanagers

teamleiders

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende totale maximale bedragen, bestaande uit de totale aanneembedragen per gebouw met aanhorigheden, vermeerderd met de waarde van eventuele desinvesteringen:

– directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling: € 500.000,–;

– directeur Financiën & Bedrijfsvoering: € 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–;

– manager Inkoop & Huisvesting: € 100.000,–;

– gebiedsmanagers: € 25.000,–;

– teamleiders: € 25.000,–.

Voorwaarde 2:

De bevoegdheden van de directeur Financiën & Bedrijfsvoering en de manager Inkoop & Huisvesting zijn beperkt tot aangelegenheden met betrekking tot onderhoud en renovatie van de ontmoetingskantoren van Staatsbosbeheer.

Voorwaarde 3:

Wanneer het gaat om een totaal maximaal bedrag, zoals bedoeld bij voorwaarde 1, van meer dan € 100.000,– dan wordt tevoren advies ingewonnen van de manager van de afdeling Inkoop & Huisvesting, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

3.8

Waardewijziging vastgoed

(Rechts)handelingen verrichten die kunnen leiden tot wijziging van de waarde van onroerende zaken.

directeur Terreinbeheer &

Ontwikkeling provinciehoofden

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is beperkt tot rechtshandelingen als gevolg waarvan de mogelijke wijziging van de waarde naar verwachting minder bedraagt dan € 100.000,–.

Voorwaarde 2:

Tevoren wordt advies ingewonnen van zowel de manager van de afdeling Vastgoed & Geoinformatie als van de manager van de afdeling Finance & Control, welke adviezen (positief dan wel negatief) worden bekrachtigd met een parafen van de betreffende managers.

3.9

Compensatie

Overeenkomsten aangaan ter zake van de uitvoering van wettelijke compensatieverplichtingen op onroerende zaken van Staatsbosbeheer.

directeur Financiën &

Bedrijfsvoering

manager Vastgoed &

Geoinformatie

Voorwaarde:

Deze bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten waarbij de contractwaarde niet hoger is dan € 100.000,–.

3.10

Rangschikking Natuurschoonwet 1928

Verzoeken aan het bevoegd gezag richten tot gezamenlijke Natuurschoonwet rangschikking.

directeur Terreinbeheer &

Ontwikkeling

provinciehoofden

 

4.

Bevoegdheden personele zaken

4.1

Arbeidsovereenkomsten

Aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en het toekennen en wijzigen van individuele arbeidsvoorwaarden.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

Voorwaarde 1:

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dienen de door de directeur Staatsbosbeheer vastgestelde financiële en personele kaders, waaronder het jaarbudget, de formatie en het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid in acht te worden genomen.

Voorwaarde 2:

Directeuren hebben deze bevoegdheid waar het gaat om arbeidsovereenkomsten met gebiedsmanagers, teamleiders, managers buitencentra en locatiemanagers topmonumenten.

Voorwaarde 3:

Directeuren, provinciehoofden en afdelingsmanagers hebben deze bevoegdheid waar het gaat om arbeidsovereenkomsten met niet-leidinggevenden.

Voorwaarde 4:

Deze bevoegdheid omvat niet het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, waaronder wordt verstaan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (artikel 7:670b BW), ontslag op staande voet (artikel 7:677 BW), het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter (artikel 7:671b BW) en het indienen van een verzoek bij het UWV voor toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:671a BW).

4.2

Personele aangelegenheden

Het binnen het kader van de arbeidsovereenkomst nemen van personele beslissingen en verrichten van feitelijke handelingen ten aanzien van individuele werknemers, voor zover dit voortvloeit uit de functiebeschrijving van de functionaris aan wie de bevoegdheid wordt verleend.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

Voorwaarde 1:

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dienen de door de directeur Staatsbosbeheer vastgestelde financiële en personele kaders, waaronder het jaarbudget, de formatie en het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid, in acht te worden genomen.

Voorwaarde 2:

Van deze bevoegdheid zijn uitgesloten:

– opleggen van ordemaatregelen en straffen, zoals bedoeld in hoofdstuk 15 van de Cao Rijk;

– opleggen van een loonopschorting of loonstopzetting in de zin van paragraaf 8.5 CAO Rijk;

– het niet toekennen van de jaarlijkse periodieke salarisverhoging vanwege onvoldoende functioneren;

– behandelen of bij de rechter aanhangig maken van civiele rechtsgeschillen in personele zaken (arbeidszaken) of ter zake hoger beroep of cassatie aan te tekenen.

Voorwaarde 3:

Deze bevoegdheid is ten aanzien van bewust belonen als volgt beperkt:

– Het toekennen van bewust belonen aan provinciehoofden en afdelingsmanagers is voorbehouden aan de directeur Staatsbosbeheer;

– Het toekennen van bewust belonen aan gebiedsmanagers, teamleiders, managers buitencentra en locatiemanagers topmonumenten is voorbehouden aan directeuren;

– Het toekennen van bewust belonen aan alle niet-leidinggevenden is voorbehouden aan provinciehoofden of afdelingsmanagers.

Voorwaarde 4:

Deze bevoegdheid is waar het gaat om programmamanagers beperkt tot uitsluitend het voeren van personeelsgesprekken.

4.3

Opleidingsplannen

Opleidingsplannen vaststellen voor het eigen organisatieonderdeel.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

Voorwaarde:

De opleidingsplannen dienen te passen binnen de vastgestelde financiële kaders / het jaarplanbudget.

4.4

Detachering

Detacheringsovereenkomsten aangaan met andere overheidsorganisaties voor de tijdelijke in- of uitleen van medewerkers.

directeuren

 

4.5

Stagiairs

Stage-overeenkomsten aangaan.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

 

4.6

Vrijwilligers

Overeenkomsten aangaan betreffende het inzetten van vrijwilligers.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

De bevoegdheid mag via

ondermandatering worden doorverleend aan medewerkers.

 

5.

Bevoegdheden samenwerking

5.1

Samenwerking

Aangaan, wijzigen of beëindigen van (overeenkomsten inzake) duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, daaronder begrepen overeenkomsten inzake sponsoring van Staatsbosbeheer door derden.

directeuren

Voorwaarde 1:

Deze bevoegdheid is beperkt tot (overeenkomsten inzake) duurzame samenwerking voor zover met die samenwerking wordt bijgedragen aan de taken en doelstellingen van Staatsbosbeheer als bedoeld in artikel 3 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en voor zover het financiële belang dat voor Staatsbosbeheer met deze samenwerking is gemoeid maximaal € 25.000,– per jaar bedraagt.

Voorwaarde 2:

Onder deze bevoegdheid is niet begrepen:

a. het (mede) oprichten van een rechtspersoon;

b. het aangaan of verbreken van een samenwerking die moet worden aangemerkt als zijnde van ingrijpende betekenis voor Staatsbosbeheer zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 aanhef en sub e van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer;

c. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een samenwerking waarover de Ondernemingsraad op grond van de Wet op de ondernemingsraden in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.

6.

Bevoegdheden juridische zaken

6.1

Zienswijzen

Zienswijzen indienen met betrekking tot plannen, besluiten e.d. van zowel overheden als particulieren, welke raken aan de belangen van Staatsbosbeheer.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Juridische Zaken, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.2

Bezwaarschrift- en (hoger) beroepsprocedures

Bezwaarschrift- en (hoger) beroepsprocedures voeren met betrekking tot plannen, besluiten e.d. van zowel overheden als particulieren, welke raken aan de belangen van Staatsbosbeheer en met betrekking tot vergunningen en ontheffingen, en ter zake voorlopige voorzieningen te vragen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Juridische Zaken, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.3

Civiele rechtsgeschillen

Civiele rechtsgeschillen behandelen of aanhangig te maken bij de rechter en zo nodig ter zake hoger beroep of cassatie aan te tekenen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

Voorwaarde 1:

Van deze bevoegdheid zijn uitgesloten civiele rechtsgeschillen in personele zaken (arbeidszaken). Hiervoor blijft alleen de algemeen directeur Staatsbosbeheer bevoegd.

Voorwaarde 2:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Juridische Zaken, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.4

Voegen in strafzaken

Staatsbosbeheer als benadeelde partij voegen in strafzaken.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Juridische Zaken, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.5

Aangifte doen

Aangifte doen namens Staatsbosbeheer van strafbare feiten.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

buitengewoon opsporingsambtenaren

Voorwaarde:

Met inachtneming van het protocol Aangifte doen namens Staatsbosbeheer vanaf het moment dat dit protocol beschikbaar komt.

6.6

WOZ, belastingen

Bezwaarschriftprocedures voeren inzake WOZ- beschikkingen, belastingaanslagen en heffingen, waaronder gemeentelijke belastingen en waterschapsaanslagen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Finance & Control, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.7

Procederen in belastingzaken

Beroeps- en hoger beroepsprocedures voeren inzake WOZ- beschikkingen, belastingaanslagen en heffingen, waaronder gemeentelijke belastingen en waterschapsaanslagen, en ter zake voorlopige voorzieningen te vragen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Finance & Control, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.8

Klachtbehandeling

Uitoefenen van alle taken en bevoegdheden op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling).

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

Voorwaarde:

De bevoegde kan niet tevens klachtbehandelaar zijn.

6.9

Wob

Besluiten nemen inzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

directeuren

 

6.10

Erfenissen en legaten niet-vastgoed

Erfenissen en legaten, niet (mede) zijnde erfenissen en legaten ter zake van vastgoed, namens Staatsbosbeheer aanvaarden of verwerpen.

directeuren

Voorwaarde: Deze bevoegdheid is beperkt tot erfenissen en legaten met een maximale waarde van € 500.000,–

6.11

Incasso

Het nodige te (doen) verrichten om buiten rechte geldvorderingen te incasseren.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

 

6.12

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen aanvragen.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

gebiedsmanagers

teamleiders

projectleiders

Voorwaarde:

Deze bevoegdheid is voor de hierna te noemen functionarissen beperkt tot de volgende totale maximale realisatiekosten van het project waarvoor vergunning of ontheffing wordt aangevraagd:

– directeuren: € 500.000,–;

– provinciehoofden: € 100.000,–;

– afdelingsmanagers: € 100.000,–;

– programmamanagers: € 100.000,–;

– gebiedsmanagers: € 25.000,–;

– teamleiders: € 25.000,–;

– projectleiders: € 25.000,–.

6.13

Juridische vertegenwoordiging algemeen

Staatsbosbeheer vertegenwoordigen bij strafrechtelijke onderzoeken en in lopende strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures.

directeuren

provinciehoofden

afdelingsmanagers

programmamanagers

Voorwaarde:

Tevoren wordt advies ingewonnen van de manager van de afdeling Juridische Zaken, welk advies (positief dan wel negatief) wordt bekrachtigd met een paraaf van die manager.

6.14

Juridische vertegenwoordiging door medewerkers Juridische Zaken

Optreden namens de directeur Staatsbosbeheer ter zake van juridische procedures die reeds aanhangig zijn bij een rechterlijk of bestuurlijk college dan wel bij een bezwaarcommissie, daaronder begrepen het ondertekenen van ter zake relevante stukken.

afdelingsmanager, juristen en juridisch medewerkers bij de afdeling Juridische Zaken

 

6.15

Openbare wegen

Verzoeken aan het bevoegd gezag richten om een verkeersbesluit te nemen of om te bevorderen dat een besluit tot stand komt houdende de onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 8 of 9 van de Wegenwet.

directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling

provinciehoofden

 

6.16

Overdracht waterstaatswerken

Verzoeken aan het bevoegd gezag richten om te bevorderen dat een besluit tot stand komt houdende de overdracht van het beheer of het onderhoud van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 1 lid 2 en 3 of artikel 2 lid 1 van de Waterstaatswet 1900.

directeur Terreinbeheer &

Ontwikkeling provinciehoofden

 

6.17

Vrijstellingen voor berijden van wegen

Afgeven en innemen van verklaringen als bedoeld onder II 9. a. van de Vrijstelling van bepalingen krachtens de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van Staatsbosbeheer, nummer RWS-2018/33234, welke op 23 augustus 2018 aan Staatsbosbeheer is verleend namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

directeur Terreinbeheer &

Ontwikkeling provinciehoofden

gebiedsmanagers

teamleiders

De bevoegdheid mag via ondermandatering worden doorverleend aan medewerkers.