Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 68719Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “De Neerlanden II”

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 december 2020 het bestemmingsplan “De Neerlanden II” gewijzigd heeft vastgesteld. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder juncto artikel 3:44 Algemene wet bestuursrecht ligt de ontheffingsaanvraag hogere waarden eveneens ter inzage.

 

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om woningbouwproject De Neerlanden II, bestaande uit maximaal 100 woningen, te realiseren. Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar: www.cranendonck.nl/neerlanden

 

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “De Neerlanden II”, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op 31 december 2020 tot en met 11 februari 2021.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (via IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-VAS1). Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting. Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

 

Gewijzigde vaststelling:

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Er zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, regels en verbeelding. Vanwege de diversiteit van (kleine) wijzigingen benoemen wij deze niet in de publicatie en verwijzen wij u voor de exacte wijzigingen naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen in de bijlage bij de toelichting.

 

Hogere grenswaarde:

Bij de realisatie van de woningen zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder juncto artikel 3:44 Algemene wet bestuursrecht ligt de ontheffingsaanvraag met het besluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan voor eenieder ter inzage.

 

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 

 • 1.

  Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

 • 2.

  Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

 • 3.

  Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

   

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.