Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2020, 68652VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Vijfhoek Haarlem

Logo Haarlem

Nr. 2020/1203353

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen en daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de wegen zich bevinden in het gebied de Vijfhoek;

dat de Vijfhoek gelegen is direct ten zuidwesten van de binnenstad van Haarlem en een hoge bebouwingsdichtheid kent;

dat de wegen in de Vijfhoek relatief smal zijn en de ruimte voor het verkeer daarmee beperkt is;

dat de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen in maart 2018 een wijkverkeersvisie heeft opgesteld waarin zes urgente knelpunten in de wijk worden omschreven;

dat de uitgangspunten van de wijkverkeersvisie aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente Haarlem;

dat de gemeente Haarlem een extern adviesbureau heeft ingeschakeld om de wijkverkeersvisie te onderzoeken op haalbaarheid, effectiviteit en consequenties;

dat op basis van het onderzoek en advies het college reeds een gemotiveerd besluit heeft genomen over de te nemen maatregelen op korte termijn;

dat met voorliggend verkeersbesluit deze verkeersmaatregelen formeel worden vastgelegd;

dat het maatregelenpakket is afgestemd met verschillende stakeholders door middel van het organiseren van meerdere participatiebijeenkomsten;

dat de stakeholders het verminderen van verkeershinder veroorzaakt door (auto)vrachtverkeer wensen;

dat het gelet op deze wens en de omgevingskenmerken wenselijk wordt geacht om eenrichtingswegen, uitgezonderd fietsverkeer, in te stellen op de volgende wegvakken:

* Nieuwe Raamstraat, vanaf het Nieuwe Kerksplein tot aan de Gedempte Raamgracht;

* Korte Wolstraat, vanaf de Gedempte Raamgracht tot aan de Sophiastraat;

* Gedempte Voldersgracht, vanaf de Zuiderstraat tot aan de Keizerstraat;

dat het gelet op deze wens en de omgevingskenmerken tevens wenselijk wordt geacht om de bestaande geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7,5 meter verder te beperken tot 7 meter;

dat bovenstaande geslotenverklaring tot 7 meter tevens van toepassing wordt verklaard voor een groter gebied door de verkeersborden te plaatsen op de volgende locaties:

* Doelstraat, ten oosten van de Gedempte Raamgracht;

* Drapenierstraat, ten oosten van de Gedempte Raamgracht;

* Zuiderstraat, ten westen van de Gedempte Oude Gracht;

* Botermarkt, ten westen van de Gierstraat;

dat het gelet op deze wens en de omgevingskenmerken het wenselijk wordt geacht om binnen venstertijden ruimte te bieden voor onder meer pakketbezorgers voor het laden en lossen van goederen;

dat dan ook op de volgende locaties een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt ingesteld, geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 16 uur:

* Nieuwe Kerksplein, ten oosten van de Oude Raamstraat;

* Nieuwe Kerksplein, ten noorden van de Nieuwe Raamstraat;

* Gedempte Voldersgracht, ten noorden van de aansluiting met het Sophiaplein;

* Gedempte Voldersgracht, ten zuiden van de aansluiting met de Zuiderstraat

dat op de reeds in het gebied aanwezige gelegenheden bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen dezelfde venstertijden (maandag tot en met zaterdag, 9 tot 16 uur) worden ingesteld;

dat in verband met de realisatie van bovenstaande laad- en losgelegenheden de algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Gedempte Voldersgracht in zuidelijke richting wordt verplaatst over een afstand van circa 10 meter;

dat de wegen gelegen in de Vijfhoek reeds onderdeel uitmaken van een parkeerverbod met zonale toepassing;

dat uit een locatiebezoek is gebleken dat op diverse wegvakken een verbod om stil te staan van kracht is;

dat in verband met het reeds aanwezige parkeerverbod de verboden om stil te staan weinig tot geen effect hebben en dan ook worden opgeheven op de volgende wegvakken:

* Gedempte Raamgracht, tussen Wilsonsplein en Raamvest;

* Keizerstraat, tussen de Gedempte Voldersgracht en de Oude Zijlvest;

dat uit een locatiebezoek is gebleken dat het huidige snelheidsregime van 30 km/uur (met zonale toepassing) niet op iedere entree van de zone is aangeduid en er dan ook extra borden worden geplaatst om dit snelheidsregime aan te duiden;

dat de, als gevolg van de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen, conflicterende en juridisch overbodige verkeersborden in de Vijfhoek met uitvoeren van dit verkeersbesluit worden verwijderd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregelen voorts strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregelen;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

- door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsverkeer in te stellen op de volgende wegvakken:

* Nieuwe Raamstraat, vanaf het Nieuwe Kerksplein tot aan de Gedempte Raamgracht;

* Korte Wolstraat, vanaf de Gedempte Raamgracht tot aan de Sophiastraat;

* Gedempte Voldersgracht, vanaf de Zuiderstraat tot aan de Keizerstraat;

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden D6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden het gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het borden zijn aangegeven op te heffen op de Gedempte Raamgracht ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwe Raamstraat;

- door middel van het verwijderen van het verkeersbord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord het gebod tot het volgen van de rijrichting rechtdoor op te heffen op de Tuchthuisstraat direct ten zuiden van de Botermarkt;

- door middel van het verwijderen van het verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord het gebod tot het volgen van de rijrichting linksaf op te heffen op Raaks direct ten westen van de Gedempte Oude Gracht;

- door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C17 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter in te stellen op de volgende locaties:

* Doelstraat, ten oosten van de Gedempte Raamgracht;

* Drapenierstraat, ten oosten van de Gedempte Raamgracht;

* Zuiderstraat, ten westen van de Gedempte Oude Gracht;

* Botermarkt, ten westen van de Gierstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in te stellen, van kracht van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 16 uur, op de volgende locaties:

* Nieuwe Kerksplein, ten oosten van de Oude Raamstraat;

* Nieuwe Kerksplein, ten noorden van de Nieuwe Raamstraat;

* Gedempte Voldersgracht, ten noorden van de aansluiting met het Sophiaplein;

* Gedempte Voldersgracht, ten zuiden van de aansluiting met de Zuiderstraat;

- door middel van het aanpassen van de onderborden onder de verkeersborden E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen enkel van kracht te verklaren van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 16 uur, op de volgende locaties:

* Gedempte Voldersgracht, ten zuiden van de aansluiting met de Zuiderstraat;

* Nieuwe Kerksplein, direct ten westen van de aansluiting met Korte Annastraat;

- door middel van het verwijderen en plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Gedempte Voldersgracht, ter hoogte van de Zuiderstraat, in zuidelijke richting te verplaatsen over een afstand van circa 10 meter;

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verboden om stil te staan op te heffen op de volgende locaties:

* Gedempte Raamgracht, tussen Wilsonsplein en Raamvest;

* Keizerstraat, tussen de Gedempte Voldersgracht en de Oude Zijlvest;

* Wilhelminastraat, tussen Raamvest en Wilsonsplein;

- door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 het snelheidsregime van 30 kilometer per uur met zonale toepassing sluitend aan te duiden op de volgende locaties:

* Raaks, direct ten westen van de Gedempte Oude Gracht;

* Raaks, direct ten oosten van Zijlvest;

* Zuiderstraat, direct ten westen van de Gedempte Oude Gracht;

* Gierstraat, direct ten zuiden van de Gedempte Oude Gracht;

* Wilsonsplein, direct ten oosten van de Wilhelminastraat.

Een en ander zoals weergegeven op onderstaande situatieschetsen.

Situatieschetsen:

Aldus vastgesteld te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Sylvia van Egmond

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.