Rectificatie Voorontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert”

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert” ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van één ruimte voor ruimte-woning mogelijk.

 

Gewijzigde terinzagelegging

In de Staatscourant van 17 december 2020 (Stcrt. 2020, 66939) is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Abusievelijk heeft die kennisgeving niet plaatsgevonden daags voor de eerste dag van terinzagelegging. Ook de inzagetermijn was niet correct opgenomen in de kennisgeving. Om die reden wordt hetzelfde voorontwerpbestemmingsplan opnieuw voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt ingang van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 te Zundert. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Inspraak

Een belanghebbende en/of ingezetene kan gedurende de inzagetermijn, van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2020, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden alle ingekomen reacties behandeld. Indien nodig wordt het plan hierop aangepast. Daarna komt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te liggen (wederom voor een periode van 6 weken). Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Vervolgens komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven