Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2020, 6808Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn, Beheersverordening Borger – Daalkampen fase II, vastgesteld

Logo Borger-Odoorn

 

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 16 januari 2020 op grond van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een beheersverordening heeft vastgesteld voor het gebied Daalkampen fase II in Borger.

 

Doel

Voor het gebied Daalkampen is door de gemeenteraad in juni 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Een bestemmingsplan geldt voor de duur van 10 jaar. Actualisering van de planologische regeling in een bestemmingsplan of beheersverordening is dus aan de orde.

De gemeenteraad heeft voor het vaststellen van een beheersverordening gekozen omdat de huidige bouw- en gebruiksregels nog aansluiten op de beoogde invulling van het gebied. Dit is ook de reden dat een deel van de Borgerderveldweg (N374) nog is meegenomen in het plangebied. In het gebied is de realisatie van 140 woningen voorzien. Het betreft hier nog 14 woningen in de open plaatsen aan de zuidoostkant, 3 woon-werklocaties aan de oostzijde en 123 woningen in het te ontwikkelen gebied aan de noordzijde.

 

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt in werking op donderdag 6 februari 2020 en vervangen de op dat tijdstip geldende bestemmingsplannen, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

 

Ter inzage

De vastgestelde beheersverordening kan vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.01BV0018-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

 

Beroep

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.