Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 67965Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 december 2020, kenmerk 1797818-215820-WJZ, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2021

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 116.613’ vervangen door ‘€ 118.479’ en wordt ‘€ 147.459’ vervangen door ‘€ 149.819’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2021 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt) het bedrag van ‘€ 116.613’ in ‘€ 118.479’ en het bedrag van ‘€ 147.459’ in ‘€ 149.819’.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid Wzt, worden bij het begin van het kalenderjaar de bedragen genoemd in het eerste lid van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting. Deze bedraagt 1,016%, hetgeen resulteert in een indexatie van respectievelijk € 1.866 en € 2.360.

Een verzekerde met een rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting van hoger dan € 118.479 heeft geen recht op de zorgtoeslag. Verzekerde partners met een gezamenlijke rendementsgrondslag hoger dan € 149.819 hebben ook geen recht op zorgtoeslag.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) kan zich vinden in deze conclusie.

De wijziging van artikel 2a, eerste lid, Wzt op grond van deze regeling treedt net als de wijziging van dat lid op grond van artikel IV, onderdeel 1, van de Wet aanpassing box 3 met ingang van 1 januari 2021 in werking. De wijziging op grond van artikel IV, onderdeel 1, van de Wet aanpassing box 3 treedt eerst in werking. Deze regeling past vervolgens de in het gewijzigde artikel 2a, eerste lid, Wzt opgenomen bedragen aan de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting aan.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark