Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 67892Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning ‘Zonneveld Koppelstraat/Ringweg ter inzage

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zonneveld Koppelstraat/Ringweg’ ter inzage ligt.

De ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een zonneveld gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie l, nummer 862, 749, 1053, 1045 en 674 gelegen aan de Koppelstraat en Ringweg.

Op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zonneveld Koppelstraat/Ringweg’ gedurende bovengenoemde periode ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning is digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer voor ‘Zonneveld Koppelstraat/Ringweg’ is NL.IMRO.0753.ovzonneveldkoppel-ON01. Een link naar deze site is ook opgenomen op www.gemeentebest.nl. Het ontwerpbesluit kan tijdens de openingstijden tevens worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Zienswijze indienen

In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met Maartje van Tienen via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Heeft u vragen over de ontwerp omgevingsvergunning neemt u dan contact op met Maartje van Tienen via telefoonnummer 14 0499.

Best, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders gemeente Best