Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2020, 6778Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid 2013, Markdal Breda’ en milieueffectrapportage

Logo Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid 2013, Markdal Breda’ (NL.IMRO.0758.BP2016227004-0401) heeft vastgesteld. De begrenzing van het plangebied omvat diverse percelen gelegen in het Markdal van Breda. Een milieueffectrapport maakt onderdeel uit van dit plan. Daarin is alle milieu-informatie, benodigd voor het opstellen van het bestemmingsplan, opgenomen.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in het raadsbesluit vastgelegd.

 

Ter inzage

Het bovengenoemde plan met bijlagen kunt u vanaf 31 januari 2020 digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Vanaf 1 februari tot en met 13 maart 2020 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

C risis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet is op deze beroepsprocedure van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Het gevolg van het van toepassing zijn van de Crisis- en Herstelwet is verder dat:

- De rechter uitspraak moet doen binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn;

- Decentrale overheden niet meer in beroep kunnen gaan tegen een besluit van een ander overheidsorgaan, tenzij het besluit tegen hen is gericht.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076