Ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Logo Middelburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ ter inzage wordt gelegd.

Op het adres Adriaen Lauwereyszstraat 6 te Middelburg bevindt zich kerkgebouw ‘De Morgenster’. Sinds enkele jaren is het gebouw niet meer als zodanig in gebruik en staat het leeg. Het voornemen bestaat om de bestaande kerk te slopen en ter plaatse 8 grondgebonden woningen en 12 appartementen, met op de begane grond de mogelijkheid tot het vestigen van maatschappelijke dienstverlening, te realiseren. De ter plaatse geldende bestemming, evenals de vormgeving van het aanwezige bouwvlak maken dat de beoogde herontwikkeling niet mogelijk is op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Breeweg - ’t Zand’. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ opgesteld.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling ligt met ingang van donderdag 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 (gedurende zes weken) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder Inwoners / Bouwen en wonen / Bestemmingsplannen / Plannen in procedure. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ ID’ de plancode NL.IMRO.0687.BPBREALAU-ON01 in te vullen.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, kent het Stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 510.

Middelburg, 23 december 2020.

Naar boven