Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2020, 6761VergunningenGemeente Brummen - onttrekken openbaarheid Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek

Logo Brummen

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019 met kenmerk 318630;

gehoord het behandeladvies van het gecombineerde forum van 9 januari 2020;

 

heeft besloten:

 

Het perceelgedeelte aan de Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek zoals weergegeven op de kaart D318629 aan de openbaarheid te onttrekken.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het betreft particuliere grond dat niet noodzakelijkerwijs openbaar hoeft te zijn.

Stuivenburchstraat 139 betreft een hoekperceel. Als dit gedeelte van het perceel aan de openbaarheid wordt onttrokken, blijft er voldoende loopruimte over voor eventueel passerende voetgangers die vanaf de Stuijvenburgstraat de Coldenhovenseweg in willen lopen en vice versa.

 

Er wordt voldaan aan eerder gedane toezegging.

Tijdens het maken van plannen voor de herinrichting is aan de eigenaar toegezegd dat er een passende oplossing getroffen zou worden voor zijn parkeerplaatsen op eigen terrein.

In de huidige situatie zijn visueel wel twee parkeervakken aangelegd, echter deze zijn onvoldoende zichtbaar voor omstanders. Door omstanders lijkt het daarmee alsof betrokkene illegaal op de stoep parkeert. Daarnaast betreft het nog openbaar terrein. Betrokkene moet zich daarbij houden aan de (verkeers)regels die gelden voor het openbaar terrein. Dat houdt op dit moment in dat hij niet op zijn eigen terrein mag parkeren.

Op dit moment is er dus geen sprake van een passende oplossing. Door het onttrekken aan de openbaarheid zijn de (verkeers)regels niet meer van toepassing op dit deel van zijn perceel. Er zijn nu extra fysieke maatregelen getroffen om ook visueel duidelijker te maken dat het privé parkeerplaatsen betreft.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

d. de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

  

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 23 januari 2020.

  

De gemeenteraad van Brummen,

    

A.R.M. Nengerman, griffier

A.J. van Hedel , voorzitter