Gaswinning Ternaard, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Overwegende,

Dat Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V., hierna aan te duiden als: NAM, het voornemen heeft om over te kunnen gaan op de winning van aardgas op de mijnbouwlocatie Ternaard in de gemeente Noardeast-Fryslân en het gewonnen aardgas te kunnen transporteren naar een gasbehandelingsinstallatie in Moddergat, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe productiefaciliteit bij Ternaard en de bijbehorende aardgastransportleiding te realiseren naar de mijnbouwlocatie Moddergat, welke met het oog op voornoemde gaswinning tevens uitgebreid wordt. Dit voornemen hierna wordt aangeduid als het project gaswinning Ternaard;

Dat het project gaswinning Ternaard wordt aangemerkt als een mijnbouwwerk ten behoeve van de winning van gas als bedoeld in artikel 141a, eerste lid, aanhef en onderdeel a en onderdeel c, van de Mijnbouwwet, zodat op de aanleg van het mijnbouwwerk van dit project artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing is;

Dat dit onder meer betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van diverse voor het project benodigde besluiten worden gecoördineerd, overeenkomstig artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro, waarbij de Minister van Economische Zaken en Klimaat met deze coördinatie is belast;

Dat, op grond van artikel 141c, eerste lid, van de Mijnbouwwet, in artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten (hierna: het Uitvoeringsbesluit) de besluiten zijn aangewezen die voor projecten als deze in ieder geval besluiten zijn als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b van de Wro zijn en zodoende worden meegenomen in de hiervoor bedoelde gecoördineerde voorbereiding;

Dat op grond van artikel 141c, tweede lid, van de Mijnbouwwet, de Minister van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de hiervoor bedoelde activiteiten tevens één of meer andere besluiten dan de in het Uitvoeringsbesluit aangewezen besluiten, kan aanwijzen als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Wro;

Dat het met het oog op de daarvan te verwachten stroomlijning en versnelling van de besluitvorming wenselijk is te bepalen dat bepaalde besluiten die benodigd zijn voor realisatie van het project gaswinning Ternaard, die niet zijn aangewezen in artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit, worden voorbereid met toepassing van de rijkscoördinatieregeling;

Gelet op:

artikel 141c, tweede lid, van de Mijnbouwwet

Besluit:

Artikel 1

Inzake het project gaswinning Ternaard worden de volgende besluiten aangewezen als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

  • a. het besluit als bedoeld in de artikelen 2.1 en 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen;

  • b. het besluit als bedoeld in artikel 2.1.5.2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Dongeradeel, versie 2006.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 14 september 2020. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: E. Pijs Directeur Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven