Vastgesteld bestemmingsplan Poirtersstraat, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan 'Poirtersstraat' is opgesteld ten behoeve van de realisatie van 16 sociale huurappartementen op het perceel aan de hoek Poirtersstraat/Moergestelseweg

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Poirtersstraat [NL.IMRO.0824. BPPoirtersstr.-VA01] gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 2020 tot en met4 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

-op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

-op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

-bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer en spoorverkeer op woningen.

De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt namelijk met 3 dB overschreden ter plaatse van 1 woning.

Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen respectievelijk vast te stellen op 61 en 62 dB.

Het besluit tot vaststellen hogere grenswaarde wijkt niet af van het ontwerpbesluit en ligt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage.

Het besluit hogere grenswaarde is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

 

Naar boven