Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 67448Ruimtelijke plannenGemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - Zuidas-Woonbuurt Ravel

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel en het daarbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het projectgebied Zuidas dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk gebied en wordt globaal begrensd door:

 • -

  Noordzijde: de Maurice Ravellaan

 • -

  Oostzijde: de Antonio Vivaldistraat

 • -

  Zuidzijde: de De Boelelaan/Boelegracht

 • -

  Westzijde: de Beethovenstraat.

Op 4 november 2015 is het ‘Zuidas Ravel Herzien Uitvoeringsbesluit’ vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dit uitvoeringsbesluit is het bestemmingsplan ‘Zuidas Ravel’ vastgesteld op 13 juli 2016. Een gedeelte van dat plan wordt vervangen door voorliggend plan. Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van de stedenbouwkundige, ruimtelijke en programmatische uitgangspunten binnen het gebied die opnieuw zijn vastgesteld in het ‘Ontwikkelplan Ravel’. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische grondslag voor de ontwikkeling van een woonbuurt met daarbij behorende voorzieningen waaronder een school en kantoren.

Het totale programma dat het bestemmingsplan mogelijk maakt bedraagt maximaal circa 200.000 m² brutovloeroppervlak. Het bestemmingsplan maakt bij de verdeling van dit oppervlak een onderscheid tussen exclusief programma en flexibel programma per functie en per kavel. Binnen het plangebied ligt de nadruk op het realiseren van woningen met daaraan in omvang ondergeschikte functies zoals voorzieningen. Op één van de kavels wordt voorzien in de ontwikkeling en realisatie van de alles-in-één-school in het gebied Ravel.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van woningen, de school en het kinderdagverblijf op kavel B worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Deze hogere waarden hebben betrekking op wegverkeerlawaai van de Rijksweg A10, de binnenstedelijke wegen Beethovenstraat en De Boelelaan, spoorweglawaai van de spoorlijn Schiphollijn en metrolawaai van de lijnen 50, 51 en 52. Op 15 december 2020 heeft het college daarom ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Crisis- en herstelwet

Het project valt onder categorie 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet (Chw). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

Zuidas is met de inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) op 15 februari 2019 aangewezen als gebied waar gewerkt mag worden met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 24 december gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

In verband met het Corona-virus verzoeken wij u te bellen met 14020 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel is, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de bijlagen die gaan over het ontwerpbesluit hogere waarden), digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1901BPGST.OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met mw. J. de Graaf, telefoonnummer 14020.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 23 december 2020

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester