Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2020, WJZ/ 20313026, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 december 2020, WJZ/ 20265125, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verbreding van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie met energiebesparende isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten (Stcrt. 2020, 65131) in verband met de correctie van een omissie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel I, onderdeel A, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 december 2020, WJZ/ 20265125, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verbreding van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie met energiebesparende isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten (Stcrt. 2020, 65131), komt artikel 4.5.2, zesde lid, te luiden:

  • 6. Subsidie voor een installatie als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c of d, wordt aan natuurlijke personen uitsluitend verstrekt voor een installatie die bestemd is voor gebruik ten behoeve van een onderneming die door de desbetreffende natuurlijke persoon in stand wordt gehouden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met deze wijzigingsregeling wordt een correctie aangebracht in de uitbreidingsregeling1 van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (hierna: ISDE), die is opgenomen in titel 4.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.

De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. De investeringssubsidie van de ISDE is destijds ingevoerd ten behoeve van de realisatie van de duurzame energiedoelstelling uit het Energieakkoord2. In 2019 is het Energieakkoord opgevolgd door het Klimaatakkoord3. Het Klimaatakkoord behelst afspraken over een maatregelenpakket dat Nederland moet voorbereiden op een reductie van 49% aan broeikasgasemissie in 2030 ten opzichte van 1990. Met de ISDE wordt beoogd een bijdrage te leveren aan energie- en klimaatdoelstellingen en invulling te geven aan de ambitieuze afspraken uit het Klimaatakkoord. Om die reden wordt de ISDE met ingang van 1 januari 2021 via de hierboven genoemde uitbreidingsregeling verbreed.

Als gevolg van deze uitbreiding wordt ook subsidie verstrekt voor investeringen in installaties voor de productie van duurzame energie met zonnepanelen of windturbines (hierna: zon-PV en windturbines). Hiermee wordt invulling gegeven aan het aangenomen amendement van het Tweede Kamerlid Agnes Mulder c.s. van 19 november 20194, waarmee extra budget voor de ISDE is vrijgemaakt ten behoeve van investeringen in kleinschalige elektriciteitsproductie door middel van zon-PV en windturbines door in het bijzonder (MKB-)ondernemingen. Met de uitbreidingsregeling wordt in artikel 4.5.2, zesde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies echter abusievelijk bepaald dat de subsidie voor zon-PV en windturbines niet verstrekt wordt aan natuurlijke personen. Als gevolg hiervan zouden ook natuurlijke personen die een onderneming in stand houden (in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.) of commanditaire vennootschap (c.v.) niet voor subsidie in aanmerking komen. Dit is onwenselijk en niet in lijn met het genoemde amendement. Met onderhavige wijzigingsregeling wordt deze omissie hersteld, zodat subsidie voor zon-PV en windturbines verstrekt wordt aan een rechtspersoon of aan een natuurlijke persoon, mits de installatie bestemd is voor gebruik ten behoeve van een onderneming die door deze natuurlijke persoon in stand wordt gehouden.

2. Staatsteun

De subsidie die op grond van de ISDE verstrekt wordt voor een investering voor de productie van duurzame energie bevat mogelijk staatssteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening5, indien de subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde eigenaar-bewoner. De subsidie voor zon-PV en windturbines voldoet aan het voormelde toepasselijke staatssteunkader en reikt niet verder dan wat op grond van dat kader is toegestaan.

3. Regeldruk

Deze wijzigingsregeling bevat een correctie van de doelgroep van de subsidie voor zon-PV en windturbines in de ISDE en leidt niet tot een toe of afname van de regeldruk van de gebruikers van de ISDE. Bij de administratieve lastenberekening, die is opgenomen in hoofdstuk 7 van de algemene toelichting van de uitbreidingsregeling, is er namelijk al vanuit gegaan dat de subsidie voor zon-PV en windturbines voor voormelde aangepaste doelgroep bestemd zou zijn.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend moeten worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd omdat het hier reparatieregelgeving betreft.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 december 2020, WJZ/ 20265125, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verbreding van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie met energiebesparende isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten (Stcrt. 2020, 65131)

X Noot
3

Kamerstukken II 2019/20, 32 813, nr. 342

X Noot
4

Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XIII, nr. 16

X Noot
5

Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 187)

Naar boven