Voorontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert”

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “ Ruimte voor Ruimte Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert ” met ingang van 17 december 2020 voor de duur van 6 weken ter inzage ligt in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Het bestemmingsplan maakt realisatie van één ruimte voor ruimte-woning mogelijk.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen Bestemmingsplannen (Voor)ontwerp’.

 

Inspraak

Gelet op de ‘Inspraakverordening gemeente Zundert 2016’ kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, van 17 december 2019 tot en met 27 januari 2020, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden alle ingekomen reacties behandeld. Indien nodig wordt het plan hierop aangepast. Daarna komt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te liggen (wederom voor een periode van 6 weken). Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Vervolgens komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Naar boven