ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING ‘AANLEG ZONNEPARK OMGEVING BROEKSTRAAT – HEIDERSCHOOR IN MIERLO

Logo Geldrop-Mierlo

 

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Aanleg zonnepark omgeving Broekstraat – Heiderschoor’ in Mierlo.. Met deze ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en wethouders af van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

 

Waar gaat de ontwerp-omgevingsvergunning over?

Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en wethouders af van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ met toepassing van in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit doen burgemeester en wethouders om de aanleg van een zonnepark in de omgeving Broekstraat – Heiderschoor mogelijk te maken, waarbij een maximale instandhoudingstermijn van 25 jaar geldt. Op een aantal agrarische percelen aan de Heiderschoor en de Broekstraat in Mierlo, aan de zuid- en oostzijde begrensd door de Heiderschoor- Broekstraat-Vaarleseweg en de aan de noordzijde de spoorlijn Eindhoven-Venlo en Dierenrijk, in totaal 17ha groot is op een oppervlakte van 10,4ha een zonnepark voorzien. Het zonnepark wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast met een onder meer een strook van minimaal 20m tussen de openbare weg en het zonnepark en voorzien van opgaand struweel. Verder wordt rekening gehouden met de hoogspanningsmasten, die het gebied doorkruizen (en waaronder geen zonnepanelen zijn toegestaan). Ook past het zonnepark binnen de voorwaarden, zoals die in gemeentelijke beleidsvisie voor (grootschalige) zonneparken en windmolens zijn opgenomen (het zonnepark ligt in voorkeursgebied 1).

 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken

U kunt van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021 de volgende stukken bekijken:

• de ontwerp-omgevingsvergunning

• de ruimtelijke onderbouwing van de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende onderzoeken

• de aanvraag omgevingsvergunning

 

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en de onderbouwing van de ontwerp-omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

De bronbestanden van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn eveneens digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer van de ontwerp-omgevingsvergunning is NL.IMRO.1771.BroekstrHeidersch-PVA1.

 

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over de ontwerp-omgevingsvergunning ‘aanleg zonnepark Broekstraat – Heiderschoor’gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met de ontwerp-omgevingsvergunning.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar r.andringa@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier dat is te vinden via het webadres https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl/home (kies vervolgens voor het formulier ‘zienswijze’).

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een afspraak met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93

Wat gebeurt er na de ontwerp-omgevingsvergunning?

Het gaat hier om een ontwerp-omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders nemen na afloop van de periode van terinzagelegging een definitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (040) 289 38 93.

Naar boven