Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Eekerweg, Meeden

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan de Eekerweg in Meeden.

Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 68 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie ligt tussen de Eekerweg en de spoorlijn Zuidbroek- Bad Nieuweschans.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk;

- werk of werkzaamheden uitvoeren;

- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 22 oktober 2020 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit wel gewijzigd.

 

Het besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 17 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovmtdzpeekerweg-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

 

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Naar boven