Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) kleinschalig zonnepark, Steendam

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een kleinschalig zonnepark op een perceel langs het Afwateringskanaal, direct ten oosten van het dorp Steendam.

 

Dit zonnepark heeft een omvang van ongeveer 2700 m2 en wordt gerealiseerd op de percelen nabij Damsterweg 27 in Steendam. De panelen krijgen een hoogte van ongeveer 1,90 meter boven het maaiveld. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door fruitbomen te plaatsen aan de west- en noordzijde en een meidoornhaag aan te planten aan de west- en oostelijke zijde van het zonnepark.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk;

- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 22 oktober 2020 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Het besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 17 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovstdzonnepark-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

 

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Naar boven