Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 december 2020, nr. WJZ/ 20293295, tot intrekking van de Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016 worden ingetrokken.

ARTIKEL II

De Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016 blijven van toepassing op de handhaving door de Nederlandse emissieautoriteit van overtredingen aangevangen of gepleegd vóór 1 januari 2021, van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 18.2f, eerste lid, 18.6a en 18.16a van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL III

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

De Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016 worden ingetrokken.

Op grond van de hoofdstukken 2, 16 en 18 van de Wet milieubeheer heeft het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit (hierna: NEa) taken en bevoegdheden met betrekking tot de handel in broeikasgasemissierechten. De Nederlandse emissieautoriteit zal daarom voor de vierde handelsperiode ETS (2021–2025) zelf een beleidsregel vaststellen met bepalingen ten behoeve van de uitoefening van de taken en bevoegdheden die aan de NEa zijn toegekend en betrekking hebben op de handhaving van de voorschriften inzake de handel in broeikasgasemissierechten. Het betreft de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete.

Op overtredingen gepleegd of aangevangen vóór 1 januari 2021 zullen de Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016 van toepassing blijven.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven