Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor revisie voor de gehele inrichting, Westkade 38a in Sas van Gent

Logo Zeeland

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 10 september 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Rosier Nederland B.V. voor de inrichting aan de Westkade 38a, 4551 BV Sas van Gent.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van stikstof-, fosfaat- en kaliumhoudende (meng)meststoffen.

 

De aanvraag betreft een revisievergunning voor de gehele inrichting.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het hoofd vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zee en Delta) heeft op 17 september 2019 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Rosier Nederland B.V. en Feralco Nederland B.V. ontvangen voor het lozen van afvalstoffen in en het onttrekken van water aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen afkomstig en ten behoeve van de inrichting aan de Westkade 38a te Sas van Gent.

 

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

 

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 17 december 2020 tot en met 28 januari 2021 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;

 • -

  Rijkswaterstaat Zee en Delta, Afdeling Vergunningverlening, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep

 

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • -

  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • -

  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • -

  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999142574.

 

Naar boven