Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2020, 66280Overig

Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat brengt ter kennis dat de lijst met vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, bedoeld in bijlage 1, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht bekend is gemaakt op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergunningen/2013/12/20/lijst-vergunningplichtige-inrichtingen-voor-het-houden-van-landbouwhuisdieren)

Toelichting

Deze kennisgeving betreft de bekendmaking van de lijst met inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven), waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op basis van de rapportage bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer en de beoordeling van de luchtkwaliteit bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van een of meer van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10).

Deze lijst met inrichtingen komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 30 april 2020, nummer 23868. Ingevolge bijlage 1, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht worden deze inrichtingen aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dat besluit.

Den Haag, 11 december 2020

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, DE DIRECTEUR DUURZAME LEEFOMGEVING EN CIRCULAIRE ECONOMIE, E.E. de Kleuver