Verkeersbesluit oplaadplaatsen elektrische voertuigen Pijnacker-Nootdorp 2021-2025

Logo Pijnacker-Nootdorp

Zaaknummer 1207085

Berichtnummer 1086147

 

Van toepassing zijnde wetsartikelen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Gevolgde procedure

Voor dit verkeersbesluit volgen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb. Vanaf 17 september 2020 heeft het ontwerpverkeersbesluit 6 weken ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden een zienswijze konden indienen. Op grond van de ingekomen zienswijzen neemt het college een definitief verkeersbesluit.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie Eenheid Den Haag positief geadviseerd.

 

Doelstelling(en) van dit besluit

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Overwegingen:

Beleid openbare laadinfrastructuur

• In het Klimaatakkoord heeft de regering de ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. Dit kan worden vertaald naar 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland in 2030. Hiervoor zijn in 2025 ongeveer 700.000 publieke laadpunten nodig groeiend tot 1,8 miljoen in 2030.

• Om die ambitie te kunnen realiseren is vanuit het Klimaatakkoord een Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld door een samenwerking van publieke en private partijen, waaronder de VNG die de belangen van gemeenten behartigt.

• In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is afgesproken dat iedere Nederlandse gemeente in 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur en een plaatsingsbeleid voor publieke laadinfrastructuur opstelt.

• De gemeente heeft in 2016 de Visie op Duurzame Mobiliteit vastgesteld. Stimuleren van elektrisch rijden is daarin een belangrijk speerpunt. Daarvoor realiseert de gemeente publieke oplaadpunten voor inwoners, werknemers en bezoekers die niet kunnen beschikken over een oplaadplaats op eigen terrein. Het parkeren van elektrische auto’s krijgt prioriteit ten opzichte van meer vervuilende auto’s.

Prognose laadbehoefte Pijnacker-Nootdorp

• In de afgelopen jaren heeft de gemeente op ongeveer 80 locaties laadpalen geplaatst. Dit zijn 160 laadpunten. De vraag naar extra laadpunten blijft toenemen.

• Om te voldoen aan de NAL-afspraken heeft de gemeente laten onderzoeken hoeveel publieke laadpunten er in Pijnacker-Nootdorp nodig zijn en dit vertaald in een Plankaart 2021-2025.

• Uit het onderzoek blijkt dat er tot en met 2025 ongeveer 500 nieuwe laadpunten nodig verspreid over de gemeente. Uitgaande van 2 laadpunten per laadpaal, zijn dit 250 nieuwe laadpalen. Het gebruikte model geeft op grond van lokale data inzicht in spreiding en concentratie van de openbare laadbehoefte. Die lokale laadbehoefte is vervolgens vertaald in een plankaart met concrete laadlocaties op straatniveau.

Locatiebepaling openbare laadvoorzieningen

• Uitgangspunt voor de Plankaart is een dekkend netwerk van laadvoorzieningen waarbij iedere gebruiker in de bebouwde kom binnen ongeveer 200 meter lopen een laadpaal kan bereiken. In een gebied waar meer laadpalen nodig zijn, zijn deze zo mogelijk bij elkaar geplaatst tot een laadplein van twee of meer laadpalen. Op een laadplein is de kans op een vrije laadplaats vaak groter, wat de zoektijd in de wijk verkort. Voor een laadpaal is de nabijheid van een laagspanningsnet met voldoende capaciteit een voorwaarde. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande openbare parkeerplaatsen, bij voorkeur in een parkeerkoffer met meer plaatsen. Er is rekening gehouden met voldoende loopruimte op trottoirs en de aanwezigheid van bomen of andere objecten. De plekken zijn zoveel mogelijk neutraal gekozen. Er is geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van elektrische rijders of niet-elektrische rijders. Uitgangspunt is dat openbare parkeerplaatsen geen privéplaatsen zijn.

Plaatsingsbeleid laadvoorzieningen

• De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met de gemeente Rotterdam en andere regiogemeenten aan de plaatsing, onderhoud en exploitatie van openbare laadvoorzieningen. Dit doen we in een concessieovereenkomst met een marktpartij. Medio 2021 sluit de gemeente een nieuwe concessieovereenkomst af, waarmee plaatsing van nieuwe laadpalen tot en met 2025 is voorzien. De exploitatieperiode loopt tot uiterlijk eind 2030. De concessiehouder heeft gedurende de plaatsingsperiode het exclusieve recht voor plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte.

• Voor alle laadpunten op gemeentelijke gronden wordt het gebruik van groene stroom als voorwaarde gesteld. Hiermee wordt energie bedoeld uit duurzame, hernieuwbare bronnen die in Nederland opgewekt wordt.

• De concessiehouder plaatst openbare laadpalen op aanvraag van elektrische rijders die wonen of werken in de gemeente en geen parkeermogelijkheden op eigen terrein hebben. Daarnaast plaatst de concessiehouder openbare laadpalen in opdracht van de gemeente. De plaatsingscriteria zijn vastgelegd in de concessieovereenkomst.

• De concessiehouder mag laadpalen alleen plaatsen op de locaties die zijn vastgelegd in de Plankaart 2021-2025.

Instellen van een oplaadplaats met een verkeersbesluit

• Het is voor zowel de elektrische rijder als voor de concessiehouder (exploitant) van belang dat de parkeerplaatsen bij een laadpaal beschikbaar zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeerplaatsen moeten vrijgehouden worden van voertuigen die niet opladen. De gemeente heeft de bevoegdheid om parkeerplaatsen in te stellen uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit. Een laadpaal heeft twee aansluitpunten. Er worden daarom twee parkeerplaatsen per laadpaal ingesteld als oplaadplaats.

• Met het vooraf nemen van een verkeersbesluit voor alle oplaadlocaties in de Plankaart 2021-2025 liggen de oplaadlocaties voor de komende jaren vast. Dit geeft een duidelijk perspectief aan potentiële elektrische rijders en de exploitant van laadpalen. Omdat niet voor iedere aanvraag apart een verkeersbesluitprocedure hoeft te worden doorlopen, kan het aanvraag- en realisatieproces van een laadpaal worden verkort.

Uitvoering van het verkeersbesluit uitgesteld tot start laaddienst en bij voldoende gebruik

• De uitvoering van het verkeersbesluit op een laadlocatie vindt pas plaats als de concessiehouder op verzoek van een elektrische rijder of in opdracht van de gemeente een laaddienst gaat starten. Er wordt dan een verkeersbord E4 geplaatst (parkeergelegenheid, bijlage 1, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) en het onderbord “opladen elektrische voertuigen”. Tot die tijd kan de oplaadplaats in gebruik blijven als parkeerplaats.

• Bij het starten van een laaddienst op één van de locaties, zal in eerste instantie slechts één parkeerplaats bij de laadpaal met een verkeersbord worden ingesteld als oplaadplaats. De tweede parkeerplaats mag dan nog door elke auto gebruikt worden. Bij toenemend gebruik van de laadpaal zal op verzoek van de concessiehouder of in opdracht van de gemeente ook de tweede parkeerplaats worden ingesteld als oplaadplaats.

• Voor de herkenbaarheid van de oplaadplaats kan deze worden gemarkeerd met een wit kruis en een e-laadsymbool. Het al dan niet aanwezig zijn van deze markeringen heeft geen juridische status.

Looptijd en aanvullingen Plankaart

• Met het verkeersbesluit wil de gemeente mogelijke laadlocaties vastleggen tot en met 2025. Voor het aflopen van deze periode zullen we de plankaart actualiseren en een nieuw verkeersbesluit nemen.

• Indien nodig kan het college aanvullende verkeersbesluiten nemen voor andere oplaadlocaties waarin de Plankaart niet voorziet.

 

Zienswijzen

De gemeente heeft zienswijzen ontvangen voor het ontwerpverkeersbesluit. Hieronder volgt een korte samenvatting van de zienswijzen en de heroverweging van het besluit.

• Locatie 213: Nienke van Hichtumstraat ter hoogte van Belle van Zuylenlaan 13, Pijnacker

Indieners wijzen op de hoge parkeerdruk in de straat en de aanwezigheid van een bestaande laadpaal, en vragen een andere locatie voor de extra laadpaal.

Heroverweging - Omdat er binnen loopafstand van 200 meter nog voldoende alternatieve locaties overblijven, kan de extra laadlocatie in de Nienke van Hichtumstraat vervallen. Locatie 213 vervalt.

• Locatie 394: Fien de la Marstraat ter hoogte van huisnummer 35, Pijnacker

Indiener vindt de locatie overbodig omdat er nu geen vraag naar is en de parkeerdruk hoog is.

Heroverweging - De locatie 394 aan de Fien de la Marstraat is voor een aantal woningen in deze buurt de enige laadlocatie binnen 200 meter loopafstand. De verwachting is dat er binnen 5 jaar in de buurt behoefte is aan een laadpunt. Pas dan wordt de locatie gerealiseerd en is het effect op de parkeerdruk klein omdat tijdens het opladen een andere parkeerplaats niet gebruikt wordt. Geen wijziging.

• Locatie 478: Floralaan tegenover huisnummer 139, Pijnacker

Indiener wijst er op dat de locatie op de kaart niet overeenkomt met de omschrijving bij huis¬nummer 139. Op de kaartlocatie komt een ondergronds afvalpunt en bij 139 is de parkeerdruk hoog.

Heroverweging - De gemeente heeft in het ontwerpbesluit de locatie verkeerd omschreven en bedoelde tegenover huisnummer 159. Maar hier komt een ondergronds afvalpunt. Daarom vervalt locatie 478 en wordt een alternatief gezocht. Hiervoor zal dan een apart verkeerbesluit genomen worden. Locatie 478 vervalt.

• Locatie 88 en 89: Witbol tegenover huisnummer 3, Nootdorp

Indieners missen onderbouwing voor dubbele laadpaal. Elders in de buurt volstaan enkele laadpalen. De parkeerdruk is hier zeer hoog.

Heroverweging - De laadbehoefte is met een prognosemodel gebiedsgewijs in kaart gebracht. Omdat er binnen loopafstand van 200 meter nog alternatieve laadlocaties zijn, kunnen de locaties 88 en 89 aan de Witbol vervallen. Omdat het volgens de prognoses waarschijnlijk is dat de vervallen laadpalen binnen 5 jaar wel nodig zijn, onderzoekt de gemeente een meer neutrale locatie in buurt, waar minder bewoners er last van hebben. Hiervoor zal dan een apart verkeersbesluit genomen worden. Locaties 88 en 89 vervallen.

• Locatie 105 en 106: Lobelia ter hoogte van Gentiaan 64, Nootdorp

Indieners vinden de locatie niet logisch omdat de meeste bewoners op eigen terrein parkeren en de parkeerdruk hoog is. In de buurt is al een laadpaal die weinig gebruikt wordt.

Heroverweging - De gemeente is het eens dat bewoners met eigen parkeerplaatsen zelf verantwoordelijk zijn voor een laadpunt. Voor bewoners zonder eigen parkeerplaats is op de Lobelia nog wel een laadpaal nodig. Eén van de twee geplande laadlocaties kan vervallen. De overgebleven locatie wordt pas in gebruik genomen als er vraag naar is uit de directe omgeving, waardoor het effect op de parkeerdruk klein is. Locatie 106 vervalt.

• Extra laadpaal Oostlaan in Pijnacker bij woongebouw Emmahof

Indiener wil een extra laadpaal omdat er binnen 200 meter geen laadlocaties beschikbaar zijn voor de Emmahof en er ook veel afname zal zijn van bezoekers winkelcentrum en de kerk.

Heroverweging - Op de Oostlaan zijn geen laadlocaties gepland omdat de meeste woningen en voorzieningen (ook de Emmahof) beschikken over parkeermogelijkheden op eigen terrein, waarbij de particuliere eigenaar verantwoordelijk is voor laadpunten. Geen wijziging.

• Extra laadpaal Legakker in Nootdorp

Indiener stelt dat er te weinig laadplaatsen zijn voor het zuidelijk deel van de Legakker.

Heroverweging - Voor de Legakker maakt de gemeente 2 laadpalen mogelijk aan de Gildeweg aan het begin van de Legakker. Voor het zuidelijk deel van de Legakker is de loopafstand groter dan 200 meter. Daarom zal de gemeente een extra locatie onderzoeken. Hiervoor zal dan een apart verkeerbesluit genomen worden. Geen wijziging.

 

Gelet op het bovenstaande,

besluiten wij:

1. Tot het instellen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in de bijlage 1 ‘Lijst met laadlocaties 2021-2025’ en daartoe de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 plaatsen met onderbord “opladen elektrische voertuigen”

maar wel onder de opschortende voorwaarden dat:

a. het verkeersbesluit voor een locatie pas uitgevoerd wordt als de door de gemeente aangewezen exploitant (concessiehouder) hierom verzoekt bij een laadpaalaanvraag van een gebruiker of van de gemeente;

b. het verkeersbesluit in eerste instantie uitgevoerd wordt voor één van de twee parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie;

c. bij voldoende gebruik van de laadvoorziening, op verzoek van de exploitant of in opdracht van de gemeente het besluit ook voor de tweede parkeerplaats wordt uitgevoerd;

2. Indien na 31 december 2025 nog geen uitvoering is gegeven aan een locatie door het plaatsen van onder lid 1 genoemde borden op één of twee van de aangewezen parkeerplaatsen, vervalt het desbetreffende deelbesluit voor deze locatie.

 

Uitsneden uit de plankaart met laadlocaties zijn als informatieve bijlage bij deze digitale publicatie te downloaden.

 

Inwerkingtreding

Dit verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking in de Staatscourant.

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen dit verkeersbesluit kan beroep ingesteld worden bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088-3622200. Instellen van beroep is alleen mogelijk door belanghebbenden die op het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken, gerekend vanaf de dag na publicatie van dit besluit in de digitale Staatcourant. Ook kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd. De rechter zal het verzoek om een voorlopige voorziening alleen inwilligen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkzaken, Stafbureau team Verkeer, telefoonnummer 14015.

 

Pijnacker, 8 december 2020

Hoogachtend,

het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra | secretaris

Mw. F Ravestein | burgemeester

 

 

Bijlage 1 – Lijst met laadlocaties 2021-2025 (per kern, alfabetisch gerangschikt op straatnaam)

 

Delfgauw

ID 190 - Azijnmakerstraat, parkeerterrein naast huisnummer 20, Delfgauw

ID 451 - Azijnmakerstraat, parkeerterrein naast huisnummer 20, Delfgauw

ID 455 - Azijnmakerstraat, ter hoogte van Knopenmakerstraat 2, Delfgauw

ID 457 - Burgemeester Merkusstraat, tegenover huisnummer 14, Delfgauw

ID 448 - Chirurgijnstraat, tegenover huisnummer 9, Delfgauw

ID 186 - Dukaatstraat, parkeerterrein naast huisnummer 27, Delfgauw

ID 171 - Eminentstraat, ter hoogte van Tomatenlaan 6, Delfgauw

ID 182 - Florijnstraat, ter hoogte van Leeuwstraat 1, Delfgauw

ID 461 - Graaf Willem II laan, tegenover huisnummer 27, Delfgauw

ID 463 - Hollandsche Tuyn, parkeerterrein bij huisnummer 1, Delfgauw

ID 202 - Kerkmeesterstraat, tegenover huisnummer 26, Delfgauw

ID 187 - Koperslagerstraat, ter hoogte van Zuidpoldersingel 29, Delfgauw

ID 454 - Landmeterstraat, ter hoogte van Dijkgraafstraat 13, Delfgauw

ID 167 - Leekeerd, ter hoogte van huisnummer 1, Delfgauw

ID 199 - Melkdragerhof, ter hoogte van huisnummer 67, Delfgauw

ID 200 - Melkdragerhof, ter hoogte van huisnummer 67, Delfgauw

ID 196 - Molenaarstraat, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Delfgauw

ID 197 - Molenaarstraat, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Delfgauw

ID 168 - Padmoes, ter hoogte van Laan der Zeven Linden 61, Delfgauw

ID 164 - Saaymans Vaderhof, tegenover huisnummer 26, Delfgauw

ID 165 - Saaymans Vaderplein, parkeerterrein bij huisnummer 1, Delfgauw

ID 177 - Schellingstraat, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Delfgauw

ID 180 - Schellingstraat, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Delfgauw

ID 181 - Schellingstraat, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Delfgauw

ID 173 - Schimmelpenninck van der Oyeweg, tegenover huisnummer 48, Delfgauw

ID 195 - Slagturverstraat, ter hoogte van Zaaierstraat 49, Delfgauw

ID 449 - Spiegelmakerstraat, ter hoogte van Zuidpoldersingel 139, Delfgauw

ID 450 - Spiegelmakerstraat, ter hoogte van Zuidpoldersingel 139, Delfgauw

ID 456 - Tomatenlaan, tegenover huisnummer 7, Delfgauw

ID 170 - Tuineerd, tegenover huisnummer 28, Delfgauw

ID 460 - Vrijenban, tegenover huisnummer 28, Delfgauw

ID 452 - Warmoezierstraat, ter hoogte van Zuidpoldersingel 44, Delfgauw

ID 453 - Warmoezierstraat, ter hoogte van Zuidpoldersingel 44, Delfgauw

ID 459 - Wethouder Sonneveldhof, ter hoogte van Graaf Willem II laan 16, Delfgauw

ID 462 - Witmolen, parkeerterrein bij huisnummer 47, Delfgauw

ID 458 - Zuideindseweg, parkeerterrein tegenover huisnummer 7, Delfgauw

 

Nootdorp

ID 429 - Ambachtshof, tegenover huisnummer 50, Nootdorp

ID 430 - Ambachtshof, tegenover huisnummer 50, Nootdorp

ID 403 - Bartholomeuslaan, ter hoogte van huisnummer 17, Nootdorp

ID 417 - Berkenhof, ter hoogte van Sytwinde 8, Nootdorp

ID 027 - Brasserskade, ter hoogte van huisnummer 7, Nootdorp

ID 439 - Bromelia, ter hoogte van Keizerskroon 30, Nootdorp

ID 411 - Burgemeester Schölvinckplein, ter hoogte van huisnummer 20, Nootdorp

ID 094 - De Poort, parkeerterrein bij huisnummer 2, Nootdorp

ID 432 - De Poort, parkeerterrein bij huisnummer 2, Nootdorp

ID 003 - Delflandstraat, ter hoogte van huisnummer 19, Nootdorp

ID 004 - Delflandstraat, ter hoogte van huisnummer 57, Nootdorp

ID 052 - Delflandstraat, ter hoogte van Acaciadreef 21, Nootdorp

ID 416 - Dokter Bakkerenlaan , ter hoogte van Kerkweg 25, Nootdorp

ID 085 - Dominee C. Spoorlaan, parkeerterrein naast huisnummer 37a, Nootdorp

ID 086 - Dominee C. Spoorlaan, parkeerterrein naast huisnummer 37a, Nootdorp

ID 446 - Dorpsstraat, parkeerterrein naast huisnummer 7, Nootdorp

ID 447 - Dorpsstraat, parkeerterrein naast huisnummer 7, Nootdorp

ID 099 - Egelantier, tegenover huisnummer 2, Nootdorp

ID 332 - Fellowshiplaan, ter hoogte van Tedingerbroekweg 6, Nootdorp

ID 032 - Gildeweg, tegenover huisnummer 2, Nootdorp

ID 033 - Gildeweg, tegenover huisnummer 2, Nootdorp

ID 427 - Gildeweg, ter hoogte van huisnummer 25, Nootdorp

ID 428 - Gildeweg, ter hoogte van huisnummer 25, Nootdorp

ID 060 - Hagelaan, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Nootdorp

ID 063 - Hagelaan, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Nootdorp

ID 352 - Hagelaan, ter hoogte van Meidoornlaan 6, Nootdorp

ID 079 - Hof van Delftstraat, ter hoogte van Boissotstraat 1, Nootdorp

ID 435 - Hof van Leiden, ter hoogte van Laan van Floris de Vijfde 4, Nootdorp

ID 107 - Hof van Rijnsburg, tegenover huisnummer 1, Nootdorp

ID 436 - Hof van Wassenaer, ter hoogte van Laan van Floris de Vijfde 32, Nootdorp

ID 437 - Hof van Wassenaer, ter hoogte van Hof van Brasser 20, Nootdorp

ID 482 - IJsbloem, ter hoogte van Wintercyclaam, Nootdorp

ID 048 - Jasmijnhof, tegenover huisnummer 8, Nootdorp

ID 049 - Jasmijnhof, tegenover huisnummer 8, Nootdorp

ID 104 - Kievitsbloem, parkeerterrein naast huisnummer 60a, Nootdorp

ID 064 - Koningin Wilhelminastraat, tegenover huisnummer 6, Nootdorp

ID 065 - Koningin Wilhelminastraat, tegenover huisnummer 6, Nootdorp

ID 066 - Koningin Wilhelminastraat, ter hoogte van huisnummer 28, Nootdorp

ID 440 - Koningsvaren, ter hoogte van Kievitsbloem 18, Nootdorp

ID 441 - Koningsvaren, ter hoogte van Kievitsbloem 18, Nootdorp

ID 431 - Koperslager, ter hoogte van huisnummer 15, Nootdorp

ID 090 - Krabbescheer, ter hoogte van Fonteinkruid 16, Nootdorp

ID 071 - Laan van Nootdorp, ter hoogte van huisnummer 64, Nootdorp

ID 412 - Laan van Nootdorp, ter hoogte van huisnummer 136, Nootdorp

ID 413 - Laan van Nootdorp, ter hoogte van huisnummer 34, Nootdorp

ID 414 - Laan van Nootdorp, ter hoogte van huisnummer 34, Nootdorp

ID 021 - Lauwers, overzijde naast huisnummer 3, Nootdorp

ID 353 - Lauwers, overzijde naast huisnummer 7, Nootdorp

ID 046 - Lijsterbeslaan, ter hoogte van Sytwinde 156, Nootdorp

ID 047 - Lijsterbeslaan, ter hoogte van Sytwinde 156, Nootdorp

ID 105 - Lobelia, ter hoogte van Gentiaan 64, Nootdorp

ID 438 - Lupine, parkeerterrein bij huisnummer 2, Nootdorp

ID 059 - Margriet, parkeerterrein achter huisnummer 2a, Nootdorp

ID 084 - Maria van Oisterwijckstraat, ter hoogte van huisnummer 21, Nootdorp

ID 006 - Maria van Wilsveenhof, ter hoogte van huisnummer 54, Nootdorp

ID 480 - Meester Overtoompad, ter hoogte van huisnummer 24, Nootdorp

ID 418 - Meidoornlaan, ter hoogte van huisnummer 89, Nootdorp

ID 404 - Neogotiekhof, ter hoogte van huisnummer 18, Nootdorp

ID 074 - Operatie Mannahof, ter hoogte van huisnummer 126, Nootdorp

ID 087 - Oudeweg, parkeerterrein bij Dominee C. Spoorlaan 1, Nootdorp

ID 433 - Prismastraat, P+R terrein, Nootdorp

ID 434 - Prismastraat, P+R terrein, Nootdorp

ID 092 - Ratelaar , ter hoogte van Zegge 28, Nootdorp

ID 443 - Ratelaar , ter hoogte van Pinksterbloem 41, Nootdorp

ID 053 - Rosarium, parkeerterrein bij Sywinde 1, Nootdorp

ID 415 - Sportparkweg, ter hoogte van huisnummer 19, Nootdorp

ID 018 - Startbaan, ter hoogte van Fellowshiplaan 2, Nootdorp

ID 405 - Startbaan, ter hoogte van Zestienhovenlaan 1, Nootdorp

ID 406 - Startbaan, ter hoogte van Zestienhovenlaan 1, Nootdorp

ID 407 - Startbaan, ter hoogte van Soesterberghof 210, Nootdorp

ID 419 - Sytwinde, ter hoogte van huisnummer 57, Nootdorp

ID 420 - Sytwinde, ter hoogte van huisnummer 57, Nootdorp

ID 421 - Sytwinde, ter hoogte van huisnummer 92, Nootdorp

ID 422 - Sytwinde, ter hoogte van huisnummer 92, Nootdorp

ID 423 - Turfakker, ter hoogte van Veenakker 13, Nootdorp

ID 336 - Valeriaan, ter hoogte van Zwolse Anjer 32, Nootdorp

ID 424 - Veenderij, tegenover huisnummer 49, Nootdorp

ID 425 - Veenderij, overzijde naast Veenkamp 2, Nootdorp

ID 409 - Verkeerstorenlaan, ter hoogte van Vliehors 5, Nootdorp

ID 442 - Vogelmelk, ter hoogte van Gentiaan 15, Nootdorp

ID 078 - Vrijenbansestraat, ter hoogte van huisnummer 2a, Nootdorp

ID 022 - Waddenzee, ter hoogte van huisnummer 58, Nootdorp

ID 410 - Waddenzee, tegenover huisnummer 100, Nootdorp

ID 408 - Welschaplaan, ter hoogte van Woensdrechthof 54, Nootdorp

ID 481 - Winterheide, ter hoogte van Burgemeester Winkellaan, Nootdorp

ID 030 - Zetveld, tegenover huisnummer 23, Nootdorp

ID 095 - Zonnekruid, ter hoogte van huisnummer 10, Nootdorp

 

Oude Leede

ID 309 - Wilgenweg, ter hoogte van huisnummer 17, Oude Leede

 

Pijnacker

ID 150 - Acacialaan, ter hoogte van Acaciahof, Pijnacker

ID 369 - Acacialaan, ter hoogte van huisnummer 20, Pijnacker

ID 260 - Ade, ter hoogte van huisnummer 22, Pijnacker

ID 364 - Albardalaan, ter hoogte van huisnummer 1, Pijnacker

ID 218 - Aletta Jacobsstraat, ter hoogte van Haya van Somerenlaan 13, Pijnacker

ID 115 - Ambachtsweg, ter hoogte van huisnummer 1, Pijnacker

ID 208 - Belle van Zuylenlaan, ter hoogte van Vrouwenrecht 64, Pijnacker

ID 395 - Beppie Nooijstraat, ter hoogte van Caro van Eycklaan 10, Pijnacker

ID 373 - Bernhardstraat, ter hoogte van Julianalaan 52, Pijnacker

ID 160 - Brink van Floris, achter Lint van Ackerswoude 32, Pijnacker

ID 402 - Brink van Pinkeltje, ter hoogte van Lange Campen 20, Pijnacker

ID 398 - Brinklande, ter hoogte van Brink van Dik Trom 32, Pijnacker

ID 400 - Brinkrijk, ter hoogte van Lange Campen 66, Pijnacker

ID 401 - Brinkrijk, ter hoogte van huisnummer 72, Pijnacker

ID 221 - Charley Tooroplaan, ter hoogte van Jo Bauerlaan 15, Pijnacker

ID 289 - Charlotte de Bourbonstraat, ter hoogte van huisnummer 26, Pijnacker

ID 222 - Corry Besselingplantsoen, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 223 - Corry Besselingplantsoen, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 363 - Cort van der Lindenlaan, ter hoogte van garagebox 13, Pijnacker

ID 263 - Delflanddreef, ter hoogte van Schuilenburg 10, Pijnacker

ID 375 - Delflanddreef, ter hoogte van Keizershof 10, Pijnacker

ID 376 - Delflanddreef, ter hoogte van Keizershof 10, Pijnacker

ID 377 - Delflanddreef, ter hoogte van Schuilenburg 10, Pijnacker

ID 227 - Duikersloot, parkeerterrein bij huisnummer 73, Pijnacker

ID 270 - Duivestein, tegenover huisnummer 13, Pijnacker

ID 136 - Dunantlaan, ter hoogte van Pasteurlaan 1, Pijnacker

ID 387 - Enk, ter hoogte van huisnummer 8, Pijnacker

ID 386 - Faunalaan, ter hoogte van huisnummer 10, Pijnacker

ID 394 - Fien de la Marstraat, ter hoogte van huisnummer 35, Pijnacker

ID 381 - Floralaan, tegenover huisnummer 113, Pijnacker

ID 476 - Floralaan, tegenover huisnummer 37, Pijnacker

ID 229 - Gantellaan, ter hoogte van huisnummer 1, Pijnacker

ID 390 - Gantellaan, ter hoogte van huisnummer 11, Pijnacker

ID 272 - Geesterwijk, ter hoogte van Groendaal 1, Pijnacker

ID 483 - Hadewijchlaan, tegenover huisnummer 67, Pijnacker

ID 486 - Hadewijchlaan, tegenover huisnummer 67, Pijnacker

ID 487 - Hadewijchlaan, tegenover huisnummer 67, Pijnacker

ID 211 - Hannie Schaftsingel, ter hoogte van huisnummer 59, Pijnacker

ID 220 - Haya v Somerenlaan, ter hoogte van Anne Franklaan 1, Pijnacker

ID 302 - Hazelaarplein, ter hoogte van huisnummer 1, Pijnacker

ID 303 - Hazelaarplein, ter hoogte van huisnummer 1, Pijnacker

ID 274 - Hofzicht, tegenover huisnummer 2, Pijnacker

ID 144 - Hortensialaan, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 145 - Hortensialaan, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 234 - Hoylede, ter hoogte van Hargpad 2, Pijnacker

ID 235 - Hoylede, ter hoogte van Hargpad 2, Pijnacker

ID 391 - Judith Leysterlaan, ter hoogte van huisnummer 27, Pijnacker

ID 372 - Julianalaan, ter hoogte van huisnummer 47, Pijnacker

ID 382 - Kamille-Erf, ter hoogte van Boterbloemerf 7, Pijnacker

ID 156 - Kerkuillande, ter hoogte van huisnummer 34, Pijnacker

ID 467 - Kerkuillande, ter hoogte van huisnummer 21, Pijnacker

ID 399 - Kievitlande, ter hoogte van Groenlinglande 1, Pijnacker

ID 488 - Klapwijkseweg, parkeerterrein bij huisnummer 91, Pijnacker

ID 468 - Kuifeend, parkeerterrein bij huisnummer 25, Pijnacker

ID 470 - Kuifeend, parkeerterrein bij huisnummer 23, Pijnacker

ID 473 - Kuifeend, parkeerterrein bij huisnummer 20, Pijnacker

ID 474 - Kuifeend, parkeerterrein bij huisnummer 18, Pijnacker

ID 464 - Lange Campen, ter hoogte van Brinkrijk 166, Pijnacker

ID 231 - Liora, ter hoogte van huisnummer 46, Pijnacker

ID 232 - Liora, ter hoogte van huisnummer 46, Pijnacker

ID 230 - Lookhof, ter hoogte van huisnummer 18, Pijnacker

ID 239 - Mare, tegenover huisnummer 54, Pijnacker

ID 241 - Mare, ter hoogte van Parklaan 54, Pijnacker

ID 393 - Marga Klompélaan, tegenover huisnummer 2, Pijnacker

ID 484 - Marga Klompélaan, tegenover huisnummer 2, Pijnacker

ID 485 - Marga Klompélaan, tegenover huisnummer 2, Pijnacker

ID 282 - Margrietstraat, ter hoogte van Wilhelminasingel 16, Pijnacker

ID 142 - Meidoornlaan, ter hoogte van Vuurdoornlaan 1, Pijnacker

ID 143 - Meidoornlaan, ter hoogte van Vuurdoornlaan 1, Pijnacker

ID 392 - Miep Gieslaan, tegenover huisnummer 18, Pijnacker

ID 465 - Monnikenweg, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Pijnacker

ID 466 - Monnikenweg, parkeerterrein tegenover huisnummer 1, Pijnacker

ID 389 - Nes, ter hoogte van huisnummer 16, Pijnacker

ID 149 - Nightingalelaan, ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 8, Pijnacker

ID 133 - Nobellaan, ter hoogte van supermarkt, Pijnacker

ID 134 - Nobellaan, ter hoogte van supermarkt, Pijnacker

ID 374 - Oranjehof, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 279 - Oranjeplein, parkeerterrein bij huisnummer 1, Pijnacker

ID 280 - Oranjeplein, parkeerterrein bij huisnummer 1, Pijnacker

ID 147 - Park Berkenoord, ter hoogte van huisnummer 2a, Pijnacker

ID 131 - Pasteurlaan, ter hoogte van Curielaan 2, Pijnacker

ID 255 - Raaigras, parkeerterrein bij huisnummer 1a, Pijnacker

ID 256 - Raaigras, parkeerterrein bij huisnummer 1a, Pijnacker

ID 206 - Riek Kuipersingel, ter hoogte van huisnummer 17, Pijnacker

ID 388 - Rietlanden, ter hoogte van Gors 1, Pijnacker

ID 267 - Rivierenlaan, ter hoogte van huisnummer 85, Pijnacker

ID 268 - Rivierenlaan, ter hoogte van huisnummer 85, Pijnacker

ID 276 - Rivierenlaan, ter hoogte van Amer 2, Pijnacker

ID 350 - Rivierenlaan, ter hoogte van Amer 2, Pijnacker

ID 378 - Rivierenlaan, ter hoogte van huisnummer 164, Pijnacker

ID 379 - Rivierenlaan, ter hoogte van Hunze 2, Pijnacker

ID 380 - Rivierenlaan, ter hoogte van Hunze 2, Pijnacker

ID 243 - Roggeakker, ter hoogte van huisnummer 13, Pijnacker

ID 216 - Ru Parésingel, naast huisnummer 92, Pijnacker

ID 384 - Salamanderweide, ter hoogte van huisnummer 8, Pijnacker

ID 479 - Salamanderweide, ter hoogte van huisnummer 8, Pijnacker

ID 119 - Schoutenlaan, tegenover huisnummer 17, Pijnacker

ID 296 - Spaerwoude, ter hoogte van huisnummer 8, Pijnacker

ID 297 - Spaerwoude, ter hoogte van huisnummer 8, Pijnacker

ID 252 - Speenkruid, ter hoogte van huisnummer 2, Pijnacker

ID 233 - Sperte, tegenover huisnummer 1, Pijnacker

ID 365 - Sportlaan, parkeerterrein bij huisnummer 1, Pijnacker

ID 366 - Sportlaan, parkeerterrein bij huisnummer 1, Pijnacker

ID 367 - Sportlaan, parkeerterrein bij ingang sportveld, Pijnacker

ID 368 - Sportlaan, parkeerterrein bij ingang sportveld, Pijnacker

ID 371 - Stationsplein, ter hoogte van huisnummer 62, Pijnacker

ID 293 - Stationsstraat (Trucker), parkeerterrein bij huisnummer 34, Pijnacker

ID 294 - Stationsstraat (Trucker), parkeerterrein bij huisnummer 34, Pijnacker

ID 122 - Thorbeckelaan, ter hoogte van Ruys de Beerenbroucklaan 1, Pijnacker

ID 123 - Thorbeckelaan, ter hoogte van Ruys de Beerenbroucklaan 1, Pijnacker

ID 361 - Thorbeckelaan, ter hoogte van Tilanussingel 2, Pijnacker

ID 362 - Tilanussingel, ter hoogte van huisnummer 17, Pijnacker

ID 138 - Troelstralaan, ter hoogte van kruispunt Thorbeckelaan, Pijnacker

ID 224 - Truus Wijsmullerstraat, ter hoogte van Rosa Manuslaan 40, Pijnacker

ID 370 - Veilingstraat, ter hoogte van Emmastraat 13, Pijnacker

ID 137 - Vogelkerslaan, ter hoogte van huisnummer 31, Pijnacker

ID 477 - Vogelmuurerf, tegenover Vroegelingerf 13, Pijnacker

ID 385 - Vuurjufferzoom, ter hoogte van huisnummer 41, Pijnacker

ID 340 - Weigelialaan, ter hoogte van Vuurdoornlaan 39, Pijnacker

ID 397 - Wethouder van der Vaartlaan, ter hoogte van huisnummer 47, Pijnacker

ID 139 - Wilgenhof, ter hoogte van huisnummer 14, Pijnacker

ID 140 - Wilgenhof, ter hoogte van huisnummer 14, Pijnacker

ID 287 - Willem de Zwijgerlaan, ter hoogte van Anna van Burenstraat 2, Pijnacker

ID 292 - Willem de Zwijgerlaan, ter hoogte van Anna van Burenstraat 2, Pijnacker

ID 237 - Wollebrand, tegenover huisnummer 26, Pijnacker

ID 383 - Zilverreigerdreef, parkeerterrein naast huisnummer 111, Pijnacker

 

Naar boven