Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 66063Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2020, nr. WJZ/ 20290485 , tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren in verband met de aanwijzing van private dierenartsen en assistent-inspecteurs als toezichthouders

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8.1, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van artikel 2, onderdeel h, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. dierenartsen en andere personen die voor specifieke toezichtswerkzaamheden door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden ingezet.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

Voor het toezicht op de naleving van de Wet dieren en de daarop gebaseerde regelgeving zijn toezichthouders aangewezen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren. Als toezichthouders zijn onder andere de ambtenaren aangewezen die werkzaam zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA), waaronder dierenartsen.

Naast ambtenaren die in dienst zijn bij de NVWA worden ook private dierenartsen ingezet die in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit specifieke toezichtstaken verrichten. Dit gebeurt onder meer bij de controle op het naleven van de regels in slachthuizen, bij diertransporten en import van dieren. Tevens worden zogenoemde assistent-inspecteurs ingezet. Deze personen verrichten toezichtswerkzaamheden met betrekking tot de import van levende dieren en dierlijke producten. Deze personen worden door de NVWA ingehuurd voor een verschillend aantal uren per week. Zij krijgen vervolgens een aanvullende opleiding bij de NVWA zodat zij daarna ingezet kunnen worden als volwaardig NVWA medewerkers.

De genoemde personen waren aangewezen als onbezoldigd ambtenaar. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 zijn zij echter niet meer automatisch ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Daarmee vielen de genoemde personen niet meer onder de aanwijzing van ambtenaar van de NVWA in artikel 2, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren. Met deze wijzigingsregeling worden de private dierenartsen en assistent-inspecteurs apart als toezichthouder aangewezen.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021. De wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2020, omdat toen de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking trad. De inwerkingtreding voldoet niet aan het beleid voor vaste verandermomenten, omdat is afgeweken van de publicatietermijn van twee maanden voor inwerkingtreding van de wijziging van de regeling. Deze uitzondering is mogelijk omdat het reparatieregelgeving betreft.

Dit besluit veroorzaakt geen regeldruk.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten