Kennisgeving voornemen en participatie rijkscoördinatieregeling gaswinning Boergrup en Lombok, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de gasvelden Boergrup en Lombok gelegen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Het voornemen van Vermilion

Het mijnbouwbedrijf heeft het ministerie laten weten een nieuwe locatie te willen aanleggen voor gaswinning uit de gasvelden Boergrup en Lombok. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk.

Wat doet het ministerie?

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit betekent dat het Ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de locatie en de aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komen. De rijkscoördinatieregeling is hier wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-2000) ligt.

Wat houdt het project in?

Op de kaart hieronder staan onder andere de gasvelden Boergrup en Lombok in het geel en de omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V.

Vermilion produceert op meerdere locaties in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. De gasvelden Boergrup en Lombok liggen op een diepte van circa 2 km en zijn niet eerder in productie genomen. De gasvelden maken deel uit van de al bestaande winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI en liggen onder de gemeenten Wester­veld en Weststellingwerf (zie de afbeelding).

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite van Vermilion: www.vermilionenergy.nl/boergrup.

Waarom is dit project nodig?

Gaswinning uit kleine velden blijft de komende decennia nog nodig. Er is nog niet genoeg duurzame energie beschikbaar om aardgas helemaal te vervangen. In Nederland winnen mijnbouwbedrijven aardgas uit meer dan tweehonderd kleine gasvelden op land en op zee. Deze kleine gasvelden leveren bijna de helft van het aardgas dat ons land verbruikt.

Naast eigen gaswinning importeert Nederland ook aardgas uit andere landen. Dit gas komt via pijpleidingen en met schepen naar Nederland. Geïmporteerd gas veroorzaakt meer uitstoot van broeikasgassen bij de winning en bij het transport naar Nederland. Daarom wil de rijksoverheid gas in eigen land blijven winnen, zolang dit veilig kan. Het levert bovendien werkgelegenheid op en maakt de Nederlandse energievoorziening minder afhankelijk van andere landen. Meer informatie over gaswinning uit kleine gasvelden vindt u op: www.rijksoverheid.nl/gaswinningkleinegasvelden.

Denk en doe mee: uw mening is belangrijk

Met de publicatie van deze kennisgeving starten we de procedure. U krijgt meerdere keren de kans om uw mening en ideeën aan ons mee te geven. Onderdeel van de procedure is namelijk dat alle belanghebbenden mee mogen denken en kunnen reageren. U kunt meedenken over het voorstel voor participatie (dus op welke manier u kunt meedenken), de ligging van de locatie en over de plek van de aansluiting op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk. Het ministerie nodigt inwoners, organisaties en bedrijven van harte uit om hierover mee te denken.

Het document ‘Voornemen project Gaswinning Boergrup en het voorstel voor Participatie’ legt uit hoe verschillende partijen en omwonenden worden betrokken per fase van het project.

Waar kunt u informatie over het project en de participatie vinden?

Het document ‘Voornemen project Gaswinning Boergrup en het voorstel voor Participatie’ kunt u digitaal inzien op www.rvo.nl/gaswinning-boergrup. Ontvangt u het document liever als pdf-document in uw e-mail of geprint op papier? Dat kan natuurlijk ook. Bel hiervoor met Bureau Energieprojecten van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Hoe kunt u meedenken en reageren?

Wilt u meedenken over het project Gaswinning Boergrup? Dan kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Uw reactie kunt u indienen in de periode van 18 december 2020 tot en met 13 februari 2021. In uw reactie kunt u laten weten wat u vindt van het project en het voorstel voor participatie. U kunt hierbij denken aan:

  • Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?

  • Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

  • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

  • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactie­formulier op www.rvo.nl/gaswinning-boergrup. Het is niet mogelijk om te reageren via e-mail.

Per post: Door een reactie te sturen naar Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt rijkscoördinatieregeling gaswinning Boergrup, Postbus 142, 2270 AC Voorburg.

Mondeling: Telefonisch via Bureau Energieprojecten van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Als u bij uw reactie uw naam, postadres en e-­mailadres vermeldt, informeren wij u over de voortgang van het project.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie op deze kennisgeving wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat welke oplossingen/alternatieven worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De concept-NRD zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage liggen.

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het project vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-boergrup. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Er volgt ook nog een informatiesessie over het project. Op dit moment onder­zoeken we op welke manier dit georganiseerd kan worden binnen de corona­regels. Zodra we meer weten over deze informatiesessie, vindt u dit ook op onze website.

Het Ministerie van EZK en Vermilion gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achter­gelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid van het Ministerie van EZK op: www.bureau­energieprojecten.nl.

Naar boven