Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 6599VerkeersbesluitenGemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen - Bergweg, Gulpen

Logo Gulpen-Wittem

Onderwerp:

Definitief verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen op de Bergweg te Gulpen, met uitzondering van landbouwverkeer.

Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat dit besluit volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voorbereid. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem bevoegd een verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen van het besluit

Dit besluit is wenselijk rekening houdend met de volgende aspecten:

 • de Bergweg is een voor Nederlandse begrippen zeer steile weg met een hellingspercentage van 14%;

 • met enige regelmaat geraken motorvoertuigen met aanhangwagen die lokaal niet bekend zijn de helling niet op;

 • ter plaatse zijn geen keermogelijkheden aanwezig;

 • een volledige afsluiting van de Bergweg niet verstandig wordt geacht zolang er geen verbetering is van de Landsraderweg en Gulperbergweg;

 • de gekozen maatregel past bij het uitstellen van een volledige afsluiting, in afwachting van reconstructies van de andere wegen op de Gulperberg. De maatregel zorgt tevens dat motorvoertuigen met aanhangwagens via een andere en minder steile route de Gulperberg oprijden;

 • achteruitrijden met een aanhangwagen is op deze weg niet wenselijk gezien het veelvuldig gebruik van deze weg door langzaam verkeer. Daarnaast is dit een holle weg met enkele bochten waardoor het zicht verder wordt belemmerd;

 • er zijn voldoende alternatieven om auto's met een aanhangwagen de Gulperberg op te laten rijden. Deze zijn bovendien vlakker en breder dan de Bergweg;

 • landbouwverkeer kan wel de Bergweg in twee richtingen oprijden. Dit zodat groot landbouwverkeer niet hoeft om te rijden door de kwetsbare en drukke dorpskern. 

Het ontwerp verkeersbesluit is gepubliceerd in ‘Gulp en Geul’ en ‘Staatscourant’ en heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijze ingediend. 

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat 1. de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat 2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.  

Het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen in stijgende richting, met uitzondering van landbouwverkeer, geschiedt door het plaatsen van:

 • het verkeersbord C10, met onderbord ob55 (uitgezonderd landbouwverkeer), ter hoogte van het begin van de Bergweg in de rijrichting Panoramaweg;

 • het verkeersbord C10, met onderborden ob401-700m (700 meter) en ob55 (uitgezonderd landbouwverkeer), ter hoogte van het kruispunt Oude Heirbaan - Teventweg in de rijrichting Bergweg;

 • het verkeersbord C10, met onderborden ob401-900m (900 meter) en ob55 (uitgezonderd landbouwverkeer), ter hoogte van het kruispunt Oude Heirbaan - Partijerweg in de rijrichting Bergweg. 

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

Motivering

De Bergweg is met een hellingspercentage van 14% een voor Nederlandse begrippen zeer steile helling. Met enige regelmaat komt het voor dat bestuurders van voertuigen met aanhangwagen hun voertuig overschatten en op de helling blijven steken. Doordat hier geen keermogelijkheden aanwezig zijn moeten deze voertuigcombinaties achteruit terug naar beneden, om vervolgens de Oude Akerweg in te draaien en hier te keren. Vanwege het slechte zicht achter de combinaties en het veelvuldig gebruik van de Bergweg door langzaam verkeer, is besloten voertuigen met een aanhangwagen in stijgende richting te verbieden. Voor landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt daar de meeste tractoren in staat zijn steile hellingen te nemen en de landbouwers lokaal bekend zijn en daardoor weten welke combinaties wel of niet omhoog komen.  

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeerscoördinator van de politie. Er is een positief advies afgegeven. 

Besluit

Instemmen met een definitief verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen op de Bergweg te Gulpen, met uitzondering van landbouwverkeer. 

Beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Doe dit wel binnen 6 weken, geteld vanaf de dag na het ter inzage leggen van dit besluit (bij afd. 3.4 Awb).

Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres, een omschrijving van deze brief (of een kopie) en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan.  

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl.  

Namens burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,    

J.G.A. Kusters  MCM